Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

I OSK 2813/14 - Wyrok NSA z 2016-09-14

zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane oczyszczalnia ścieków, jako całość, powinna być traktowana jako budowla., Decyzją z dnia [...] października 2010 r...
, który został zatwierdzony decyzją administracyjną, są zgodne z definicjami Prawa budowlanego. Zaznaczono, że definicje budynków i budowli zawarte w aktualnych przepisach Prawa...

III SA/Gd 744/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) - dalej jako 'ustawa - Prawo budowlane', odpowiednie organy administracji architektoniczno-budowlanej...
jednorodzinny - 1110.Dj, dom letniskowy - 1110.Dl, leśniczówka - 1110.Ls, inny budynek mieszkalny jednorodzinny -1110.In. Natomiast odwołując się do prawa budowlanego organ...

I OSK 1942/18 - Wyrok NSA z 2019-02-12

art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Z kolei obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego wynika z art. 43 ustawy Prawo budowlane...
nie spełniający w rozumieniu prawa budowlanego definicji budynku nie mógłby być przedmiotem pozwolenia na budowę, nie byłaby wymagana inwentaryzacja powykonawcza...

II SA/Po 269/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-21

oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71...
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, wpisów w innych rejestrach publicznych, wniosku zainteresowanego...

I OSK 275/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia właściwemu organowi. Stoi to w oczywistej sprzeczności z założeniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(Dz.U.10.243.1623 j.t. ze zm., dalej: prawo budowlane). Wójt we wniosku wskazał również, że wskazany zapis w Ewidencji stanowi także postawę do wymiaru podatku od nieruchomości...

II SA/Po 210/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-19

, wydanego na mocy art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Wydział Architektury i Budownictwa pismem z dnia 06.10.2015 r. uzupełnił dokumentację w przedmiotowej sprawie...
budynku już wybudowanego, może być decyzja właściwego organu budowlanego w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa w art. 71 prawa budowlanego...

III SA/Gd 6/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-08

pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 - dalej w skrócie jako: 'p.b.') - odpowiednie organy administracji...
gruntów i budynków., Ponieważ organem kompetentnym w sprawie określania funkcji budynku w świetle przepisów prawa budowlanego jest organ administracji architektoniczno...

I OSK 253/14 - Wyrok NSA z 2015-10-21

stosowania prawa, nie zaś oceny biegłego. Jak podał, dla organu ewidencyjnego podstawowe znaczenie ma dokumentacja budowlana, ta zaś wskazuje na wybudowanie...
, niezależnie od kwestii trwałego związania ich z gruntem. Według KŚT, budynkiem jest obiekt budowlany posiadający cechy wymienione w ustawie Prawo budowlane. Istniejące...

II SA/Sz 218/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-28

być potwierdzona przeprowadzoną procedurą zapisaną w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami...
ustawy Prawo budowlane, przepisów § 65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz że nie wzięto pod uwagę decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

II SA/Sz 990/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-19

naruszenie:, - art. 6 k.p.a., poprzez wydanie decyzji bez podstawy prawnej i sprzecznej z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane,, - art. 7 k.p.a., poprzez niewyjaśnienie...
z tym, organ odwoławczy uznał zarzut naruszenia ww. przepisów za bezzasadny. Wobec zarzutu naruszenia w sprawie art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, organ odwoławczy wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   69