Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OSK 273/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

PINB zostało wydane na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 59 f ust. 1 i 59 g w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r...
., poz. 290 ze zm., dalej 'Prawo budowlane')., Utrzymując w mocy postanowienie organu I instancji, MWINB wskazał, że wymieniony nośnik reklamowy został wybudowany...

II OSK 277/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 59 f ust. 1 i 59 g w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm., dalej 'Prawo...
Prawa budowlanego., Skargę na postanowienie MWINB wniosła Spółka., Zaskarżonym wyrokiem WSA w Warszawie oddalił skargę Spółki, podzielając w pełni ustalenia i argumentację...

II OSK 1283/11 - Wyrok NSA z 2012-11-20

2007 r. wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego zobowiązał P. K. do wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce części powierzchni...
utwardzonej w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Po rozpatrzeniu odwołania P. K. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie...

II OSK 2367/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od K...
budowlanych do stanu zgodnego z prawem - uchylił zaskarżoną decyzję ( pkt 1 wyroku ); określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana( pkt 2 wyroku ) i zasądził...

II OSK 379/06 - Wyrok NSA z 2007-02-22

administracyjną orzekającą o rozbiórce na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 39 tego prawa, dające...
czasowe wykorzystanie obiektu., Oceniając zaskarżoną decyzję Sąd podkreślił, że dopuszczalność stosowania po dniu 1 stycznia 1995 r., art. 39 ustawy Prawo budowlane z 1974 r...

II SA/Gd 614/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-02-07

roku, nr [...], wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 w zw. z art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz...
. 2016 ze zm.), załącznika do ustawy Prawo budowlane dodanego ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80...

II OSK 2108/17 - Wyrok NSA z 2019-06-26

ustalenia, decyzją z [...] grudnia 2014 r. nr [...], na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, organ powiatowy nałożył na H. H. obowiązek przedłożenia 3...
[...], na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w związku z tym, że wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane decyzja PINB z [...] grudnia...

II OSK 273/16 - Wyrok NSA z 2017-10-19

nakładając na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie art. 51 ust. 4 w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego Naczelny Sąd...
poznańskiego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. - zwanej...

II SA/Bd 951/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-05

oraz dobudowa obiektu), Starosta B. decyzją z dnia [...] nr [...], na podstawie art. 28, art. 33, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej powoływanej jako 'prawo budowlane'), zatwierdził projekt zamienny budynku usługowo-mieszkalnego i projekt...

II OSK 1320/09 - Wyrok NSA z 2010-08-24

ustawy z dnia 29 października 1974 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm. ) oceniać należy w świetle przepisów o planowaniu przestrzennym obowiązujących w dacie...
. Decyzją z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. -Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   100