Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II OSK 619/11 - Wyrok NSA z 2011-06-28

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 ze zm.) mowa jest o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy: a) budynek wraz...
. rozporządzenia stanowił wykonanie delegacji z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. Żaden natomiast przepis prawa obowiązującego (rangi ustawy) nie dał...

II SA/Gd 120/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-27

pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. § 6...
na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane upoważnienia, jasno określa sposób mierzenia wysokości budynku w sposób następujący:, § 6...

II SA/Gd 121/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-27

lipca 1994 r. Prawo budowlane i art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. § 6 rozporządzenia ministra...
odgromnikowych, anten i kominów., Tymczasem przepis § 6 r.w.t., wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane upoważnienia, jasno...

II SA/Gd 115/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-16

wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, do zdefiniowania pojęcia 'wysokość zabudowy'. W § 2 pkt 5...
w sprzeczności z § 6 r.w.t., to Rada Miasta wskazała, że ustawa stanowiąca podstawę uchwalania planu miejscowego jest odrębnym od Prawa budowlanego aktem prawnym...

II OSK 397/10 - Wyrok NSA z 2010-05-07

stosowane w planowaniu przestrzennym. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane obiektem budowlanym jest budynek, budowla i obiekt małej architektury...
na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Pojęcie obiektu budowlanego jest pojęciem szerszym niż pojęcie budynku. Zgodnie z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego...

II SA/Ol 1413/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-02

i Autostrad, który uwarunkował tym uzgodnienie planu. Jednakże w ocenie organu nadzoru zapis ten jest niezgodny z art. 35 Prawa budowlanego, który określa katalog wymaganych...
i wymagań w tym zakresie. Podniesiono przy tym, że art. 59 Prawa budowlanego określa warunki wydania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego...

II SA/Ol 1202/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, tj. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu...
budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu...

II SA/Ol 1201/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-19

w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł Wojewoda, reprezentowany przez radcę prawnego W. R...
nie definiuje pojęcia zakazu zabudowy, jednakże pojęcia tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane budowa...

II SA/Ol 1204/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-10

, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, tj. budowli oraz obiektów małej architektury w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę...
, jednakże pojęcia tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego...

II SA/Ol 1203/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-10

pojęcia tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego...
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 1 Prawo budowlanego przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100