Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SA/Bk 365/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-01-12

Nr [...] z dnia [...].05.2002 r. obejmujący niezapłaconą grzywnę nałożoną za naruszenie przepisów prawa budowlanego, opłatę za czynności egzekucyjne i koszty upomnienia...
egzekucyjne [...] Urzędu Skarbowego w B. p o s t a n a w i a odrzucić skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. wszczął postępowanie egzekucyjne...

III FW 5/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-14

, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia 24 czerwca 2021...
r., nr [...] w sprawie sporu o własność pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w P. a Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wskazania...

I SA/Wr 1573/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-19

przychodów za 2008 r. o kwotę 813.460,00 zł poprzez zaliczenie do tej kategorii wydatków na zakup usług budowlanych i elektrycznych od 'B' P. G., J. S. i A. S...
uzyskania przychodu oraz zawyżyła przychody o kwotę 709.000 zł z tytułu odsprzedaży tych usług budowlanych i elektrycznych Spółce z o.o. 'C'. Ustalił także, że strona...

II FW 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

), po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w N. z dnia 4 maja 2017 r...
. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w N. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie...

III FW 6/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-05

, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia 16 września 2021 r...
. nr o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w S. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie wskazania organu...

I SAB/Ol 10/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-13

rozstrzygnięcia sporu w wymienionych sprawach związanych z czwartym bezprawnym zajęciem prawa ze świadczeń na rzecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i innych...
. W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu zajętego prawa ze świadczeń emerytalno - rentowych oddala skargę W dniu 23 września 2013 r. F. W. (dalej powoływany...

III FW 5/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-06

. nr NB.I.5200.13.2021.MK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku a Naczelnikiem Pierwszego Urzędu...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U, z 2022.r, poz. 329), dalej jako: p.p.s.a. oraz art. 22 § 2 w zw. z art. 22 § 3...

III FW 7/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-06

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku a Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U, z 2022.r, poz. 329), dalej jako: p.p.s.a. oraz art. 22 § 2 w zw. z art. 22 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14...

III FW 8/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-06

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku a Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U, z 2022.r, poz. 329), dalej jako: p.p.s.a. oraz art. 22 § 2 w zw. z art. 22 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14...

III FW 6/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-06

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku a Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U, z 2022.r, poz. 329), dalej jako: p.p.s.a. oraz art. 22 § 2 w zw. z art. 22 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14...
1   Następne >   +2   6