Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

II OSK 2152/10 - Wyrok NSA z 2011-12-29

. postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę willi, w trybie art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia...
skarżącego, powołującego się na art. 31 ust. 5 Prawa budowlanego oraz na 'przesłanki do przymusowej rozbiórki willi', są nietrafne, bowiem M. Wojewódzki Konserwator Zabytków...

VII SA/Wa 613/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-18

. umorzył w całości postępowanie w sprawie uzgodnienia powyższej inwestycji, wskazując na nowelizację przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece...
nad zabytkami, w wyniku której nie posiada kompetencji do uzgodnienia przedmiotowej inwestycji w trybie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane., H R, zachowując ustawowy...

II OSK 678/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

do dokonania rozbiórki określone w art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane., W piśmie z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...], Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków...
na przepisie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych...

II OSK 1599/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

willi, na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w dniu 26 września 2008 r...
nad zabytkami oraz art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 ze zm.). Skarżąca podniosła, że błędnie ustalono, iż doszło...

II OSK 1322/16 - Wyrok NSA z 2018-03-16

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), art. 8 ust. 3 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece...
. 3 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z którym w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków...

VII SA/Wa 1171/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) oraz art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r...
. umorzył postępowanie administracyjne w związku z wystąpieniem, na podstawie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego oraz art. 106 k.p.a., Starosty Powiatu [...] z dnia...

VII SA/Wa 747/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) - dalej jako: Prawo budowlane, oraz art. 17 pkt 2, art. 138 § pkt 1 w związku z art. 144 k.p.a., utrzymał...
., Organ powołał się na treść art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, zgodnie z którym w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków...

II OSK 1672/08 - Wyrok NSA z 2009-10-21

2005 r., na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgłosiła zamiar wykonania robót budowlanych w postaci instalacji urządzenia...
Konserwatora Zabytków, została wydana przez organ architektoniczno-budowlany po terminie wynikającym z art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego., Minister Kultury i Dziedzictwa...

VII SA/Wa 960/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-21

[...] postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę willi, w trybie art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem 7 dnia...
, że zarzuty Skarżącego, powołującego się na art. 31 ust. 5 Prawa budowlanego oraz na 'przesłanki do przymusowej rozbiórki willi', są nietrafne, bowiem — jak wskazano wyżej...

VII SA/Wa 2175/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-21

rozstrzygnięcie [...] WKZ., W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, dalej: Prawo budowlane) organ...
zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo 3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100