Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

. na decyzję Ministra Energii z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa oddala skargę Minister Energii (dalej: Minister, organ...
olej smarowo - maszynowy przeznaczony do stosowania w zakładach ceramicznych, przemyśle cementowym lub budowlanym (np. do form budowlanych)., Spółka wskazała, że wyrób...

V SA/Wa 1631/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-15

z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie mają zastosowania przepisy prawa krajowego lub wspólnotowego, obowiązujące w obszarze zamówień publicznych...
, w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych, zawierane były/będą zgodnie z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta oraz zachowaniem procedur i zasad określonych w Wytycznych...

III SA/Po 307/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-08

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302; dalej: p.p.s.a.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd...

V SA/Wa 2093/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

aplikacyjnej: wniosku i załączników:, 1. Brak oświadczenia o rozpoczęciu robót budowlanych w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie (załączono...
robót budowlanych w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie (załączony zbiór oświadczeń zgodny z Załącznikiem 4 Wzór 4 do regulaminu konkursu...