Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 421/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne...
wyjaśnił, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. 'budowlą' jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej...

I SA/Sz 407/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

przesyłowego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne., Wyżej wymienione urządzenia nie są budowlane, lecz stricte techniczne...
. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne...

I SA/Sz 419/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

wiatrowej, czyli fundament oraz wieżę., W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne elektrowni wiatrowych nie wchodzą od 01.01.2017 r...

I SA/Sz 416/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

oraz wieżę., W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2016 r...
. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne elektrowni wiatrowych nie wchodzą od 01.01.2017 r. w zakres opodatkowania...

I SA/Sz 171/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-07

. Nr 9 poz. 84 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003r. oraz art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz...
definicji budowli dokonana ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163 poz. 1364) polegająca...

II SA/Sz 1089/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-31

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) nakazał G. K. dokonanie rozbiórki wybudowanego bez pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego i 2...
zewnętrznymi i wewnętrznymi., Od decyzji tej odwołanie wniósł G. K. zarzucając naruszenie art. 48 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez jego zastosowanie...

I SA/Sz 555/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-18

2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, odsyłającego w zakresie rozumienia pojęcia obiektu budowlanego do przepisów prawa budowlanego, poprzez przedstawienie treści...
art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego definiującego obiekt budowlany, w tym budowlę, dochodzi do konkluzji, że jedną z odmian obiektu budowlanego są telekomunikacyjne obiekty...

I SA/Sz 445/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-16

rozumienia pojęcia obiektu budowlanego do przepisów prawa budowlanego, poprzez przedstawienie treści art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego definiującego obiekt budowlany...
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r., stanowiącym akt wykonawczy do przepisów Prawa budowlanego wydany w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

II SA/Sz 111/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-07

[...]., W związku z powyższym zgłoszeniem organ I instancji decyzją z dnia [...], na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz...
budowlane., W uzasadnieniu Inspektor wskazał, że zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor jest zobowiązany dołączyć...

II SA/Sz 627/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-14

. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia M. i E. P. oraz K. P...
I instancji zażalenie wnieśli M. i E. P. oraz K. P. zarzucając, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, zgłosili zamiar rozpoczęcia robót budowlanych budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100