Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

IV SA/Wr 198/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.), Zarząd Powiatu w Lubinie podjął...
naruszenie art. 122 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz.1362 ze zm.) w związku z § 3 pkt 1 rozporządzenia...

III SA/Gd 205/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-20

[...] z dnia 25 listopada 2020 r., nr [...] w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej [...] oddala skargę. Wojewoda wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
. - dalej jako 'u.s.p.') w zw. z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 - dalej jako 'u.p.s.') - uchwałę...

III SA/Łd 48/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-27

Wojewody [...] na uchwałę Zarządu Powiatu w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w B. 1) orzeka o niezgodności...
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998...

III SA/Lu 133/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)., Wojewoda L. wskazał, że oceniając legalność uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora...
, ale także regulacje ustawy o pomocy społecznej, która określa przesłanki, jakie musi spełniać osoba pełniąca tą funkcję., Zgodnie z art. 3 ust. 4 obowiązującej w dacie podjęcia uchwały...

III SA/Lu 134/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...
o pracownikach samorządowych, określające ogólne wymagania dla osób sprawujących funkcje kierownicze, ale także regulacje ustawy o pomocy społecznej, która określa przesłanki...

IV SA/Gl 637/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-26

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm. - aktualnie obowiązuje tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2015 r., poz. 163...
). W uzasadnieniu wskazał, iż przepis ten określa wymogi kwalifikacyjne dotyczące osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wśród których wymienia...

II SA/Ke 661/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-16

Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej postanawia: umorzyć...
postępowanie sądowoadministracyjne. Uchwałą z dnia 13 kwietnia 2016r. nr 50.32.2016 w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej...

II SA/Wr 1263/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

w całości., Organ nadzoru uznał, iż Zarząd Powiatu K. w sposób istotny naruszył art. 51a ust 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 1996 r...
pomocy społecznej. W ocenie organu nadzoru osoba, która nie ukończyła specjalizacji z zakresu pomocy społecznej nie posiada wymaganych powołanym przepisem kwalifikacji...

II SA/Łd 21/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-05-31

sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Zarządu Powiatu O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w B. postanawia...
Domu Pomocy Społecznej w B. na okres od dnia 15 lipca 2004 roku do dnia 14 stycznia 2005 roku., W skardze na powyższą uchwałę Wojewoda [...] wniósł o stwierdzenie...

IV SA/Wr 263/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-19

jedynie [...] - letni staż pracy w pomocy społecznej, natomiast brakuje jej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Z przepisu art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r...
. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) zaś wynika, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3...
1   Następne >   +2   +5   8