Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L. I. stwierdza niezgodność z prawem : - § 1...
oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek Pomocy...

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

D. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L. I. stwierdza niezgodność z prawem...
: - § 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek...

III SA/Lu 83/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

. z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w B. P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części...
z późn. zm.), art. 110 ust. 1 oraz art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) uchwałę nr [...] w sprawie...

I SA/Ol 589/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

się na art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 369) podjęła uchwałę nr XXX.300.2021...
gminy w ramach zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pieniężne na realizację programu ustalane...

IV SA/Gl 738/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.)., W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że przyjęta regulacja...
pozostaje w sprzeczności z art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej. W myśl powołanych przepisów do zadań własnych gminy należy m. in...

IV SA/Wr 599/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-16

Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. Nr XXII/130/2004 w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej...
, jest uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. Nr XXII/130/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej...

IV SA/Wa 827/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym...
o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy i obejmuje m.in. sprawy pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje...

III SA/Gl 70/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-24

lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta T. o nazwie: [...] Dom Pomocy Społecznej 'D' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. Skargą...
organizacyjnej miasta o nazwie: Tyski Dom Pomocy Społecznej 'D', jako niezgodnej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy...

II SA/Op 350/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-13

za pobyt w domu pomocy społecznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości, 3) zasądza...
i zasad odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu przy Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Krapkowicach., W uchwale tej podjętej na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy...

II SA/Wr 2799/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-10

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie. Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Wojewodę Dolnośląskiego przekazanej...
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie., Powołując się na przepis art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j....
1   Następne >   +2   +5   +10   100