Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II GSK 3854/16 - Wyrok NSA z 2018-11-14

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży także w interesie społecznym, ponieważ z faktem członkostwa w izbie wiąże...
dotychczasowego wpisu skarżącej na listę członków [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na mocy art. 162 § 1 ust. 1 k.p.a. w interesie społecznym, ponieważ z faktem...

II OSK 584/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-09

, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...
do konkretnej okręgowej izby związanych jest szereg uprawnień wynikających wprost z ustawy. Stosownie do art. 40 ust. 1 członek izby ma prawo korzystać z pomocy w zakresie...

II OSK 1460/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub czynności...
urbanisty, korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby, oraz korzystać z działalności samopomocowej. Z mocy prawa ma też czynne i bierne prawo wyborcze do organów okręgowych...

II OSK 599/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

wprost z ustawy. Stosownie do art. 40 ust. 1 członek izby ma prawo korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz, Sygn. akt II OSK 599/06...
, zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub czynności urbanisty, korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby...

II OSK 658/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

ma prawo korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie...
lub czynności urbanisty, korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby, oraz korzystać z działalności samopomocowej. Z mocy prawa ma też czynne i bierne prawo wyborcze...

II OSK 776/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-22

członek izby ma prawo korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych...
w budownictwie lub czynności urbanisty, korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby, oraz korzystać z działalności samopomocowej. Z mocy prawa ma też czynne i bierne prawo...

II OSK 1462/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

. Z przynależnością do konkretnej okręgowej izby związanych jest szereg uprawnień wynikających wprost z ustawy. Stosownie do art. 40 ust. 1 członek izby ma prawo korzystać z pomocy...
, korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby, oraz korzystać z działalności samopomocowej. Z mocy prawa ma też czynne i bierne prawo wyborcze do organów okręgowych izb...

II OSK 1459/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

. 40 ust. 1 członek izby ma prawo korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji...
technicznych w budownictwie lub czynności urbanisty, korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby, oraz korzystać z działalności samopomocowej. Z mocy prawa ma też czynne...

II OSK 1461/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

ma prawo korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych...
w budownictwie lub czynności urbanisty, korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby, oraz korzystać z działalności samopomocowej. Z mocy prawa ma też czynne i bierne prawo wyborcze...