Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Ol 292/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-07

Pomocy Społecznej w N., umocowanych uchwałą przedstawicieli, prowadzących spór zbiorowy z pracodawcą w imieniu OM '[...]';, - o przeprowadzenie kontroli w Domu Pomocy...
'[...]' przy Domu Pomocy Społecznej w N. do udziału na prawach strony w postępowaniu kontrolnym inspektora pracy prowadzonym w Domu Pomocy Społecznej w N. Uzasadniając powyższe...

SA/Sz 1894/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-18

Arkadiusz Windak Protokolant st.sekr.sąd. Edyta Wójtowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2004r. sprawy ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na decyzję...
Pracy w [...] z dnia [...] r. Nr [...] II. wstrzymuje wykonanie uchylonych decyzji III. zasądza od Inspektora Pracy na rzecz strony skarżącej Domu Pomocy Społecznej...

II SA/Wa 2127/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

2010 r., [...] sierpnia 2010 r. zobowiązał Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w O. do umieszczenia B.S. w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach...
nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12...

II SA/Wa 168/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-26

niejawnym sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej '[...]' w P. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w W. z dnia [...] października 2007 r. znak [...] w przedmiocie nakazu...
Inspektora Pracy postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zasądzić od Okręgowego Inspektora Pracy w W. na rzecz Domu Pomocy Społecznej '[...]' w P. kwotę 100 (sto...

II SA/Ke 293/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-18

(spr.), Protokolant Sekretarz sądowy Katarzyna Tuz -Stando, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 lipca 2008r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej w Ł...
, po rozpatrzeniu odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ł. od decyzji oznaczonych numerami 3, 4 i 5 zawartych w nakazie Inspektora Pracy Inspektoratu Pracy, utrzymał...

II SA/Ke 113/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-05-26

z dwojgiem niepełnosprawnych dzieci w wieku 17 lat i 13 lat. Skarżąca jest zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie za pracę...
nadpłaty od podatku dochodowego ze stosunku pracy i umowy zlecenia. Jak wynika z zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej wnioskodawczyni w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 28...

VIII SA/Wa 583/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-15

. Nie ma oszczędności, a jego rodzina żyje na granicy ubóstwa. Na potwierdzenie powyższego wskazał, iż żona otrzymała 'podwójne becikowe', pomoc społeczną w formie zasiłku rodzinnego...
finansowe przyznawane w ramach pomocy społecznej tj. zasiłek rodzinny w kwocie [...] zł oraz świadczenie wychowawcze na dziecko w kwocie [...] zł. Nadto...

III SAB/Kr 21/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-30

niejawnym sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazania Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem...

I OZ 1968/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

. Nie ma oszczędności, a jego rodzina żyje na granicy ubóstwa. Na potwierdzenie powyższego wskazał, iż żona otrzymała 'podwójne becikowe', pomoc społeczną w formie zasiłku rodzinnego...
są głównie środki finansowe przyznawane w ramach pomocy społecznej, tj. zasiłek rodzinny w kwocie 89 zł oraz świadczenie wychowawcze na dziecko w kwocie 500 zł. Ponadto...

VIII SO/Wa 15/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-05

sposób nie korzystając ze świadczeń pomocy społeczne trzyosobowa rodzina utrzymuje się z dochodu z prac dorywczych w wysokości maksymalnie 500 zł., Z uwagi na powyższe...
P L o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J P L na działanie Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w R...
1   Następne >   +2   +5   +10   42