Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

IV SA/Wa 2522/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-05

pierwszej instancji kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych oraz za sporządzenie...
i wniesienie skargi kasacyjnej kwotę 120,- (sto dwadzieścia) złotych i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. W piśmie...

II SAB/Wa 223/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-13

czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
rozporządzenia, opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

VII SA/Wa 1933/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

), podwyższoną o stawkę 23 % podatku od towaru i usług tj. kwotę 82,80 ( osiemdziesiąt dwa osiemdziesiąt groszy ), łącznie 442,80 złotych (czterysta czterdzieści dwa...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług...

IV SA/Wa 1318/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 17 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. S...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

VII SA/Wa 1543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-03

% podatku od towaru i usług tj. kwotę 27,60 złotych, łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 27,60 złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług - łącznie kwotę 147,60 złotych., Mając powyższe...

IV SA/Wa 2523/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

osiemdziesiąt groszy), w tym tytułem wynagrodzenia kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 82,80 zł (osiemdziesiąt dwa...
. 490), w zw. z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm...

IV SA/Wa 2522/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

% podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2012 r. (VII SA/Wa 82/12) Wojewódzki Sąd...
podatku od towarów i usług, czyli o 23 % ustalonej kwoty wynagrodzenia (27,6 zł). W ten sposób koszty nieopłaconej pomocy prawnej zostały ustalone na łączną kwotę 147,6 zł. ...

VII SA/Wa 1933/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-23

złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług - łącznie kwota 147,60 złotych., Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 250 ww. ustawy, orzeczono jak w sentencji...
) stanowiącą 23 % podatku VAT łącznie kwotę 147,60 złotych (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...

IV SA/Wa 2522/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług. 2) odmówić przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne w pozostałym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

IV SA/Wa 1318/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-25

udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Sądem w pierwszej instancji w kwocie 240 zł powiększonej o stawkę podatku od towarów i usług, to jest o kwotę 55,20 zł., Z kolei...
postanowieniem z dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd przyznał wyznaczonej pełnomocnik wynagrodzenie w kwocie 120 zł powiększonej o stawkę podatku od towarów i usług, to jest o kwotę...
1   Następne >   2