Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Ke 655/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-01

dwa 80/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z 17...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłatę zasądzaną na rzecz adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA/Wa 1282/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat J. P. został wyznaczony przez Okręgową Radę...
240 zł., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą...

I SA/Ke 350/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-08

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług. Referendarz sądowy...
o podatek od towarów i usług, oświadczając, że nie zostało ono zapłacone w całości ani w części., Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

I SA/Ol 510/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-26

instancji kwotę 240 zł (dwustu czterdziestu złotych) wraz z należnym od tej kwoty podatkiem od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (pięćdziesięciu pięciu zł 20/100 gr) WSA...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, przedmiotową opłatę sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

VIII SA/Wa 411/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-05

kwotę 240 (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, łącznie kwotę...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 1 lit...

I SA/Gl 6/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-26

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, tj. o 23% (55,20 zł...
radcy prawnemu A. M. od Skarbu Państwa wynagrodzenie w kwocie 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy, w tym podatek od towarów...

V SA/Wa 1274/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22

), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

VIII SA/Wa 833/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-09

sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości w wysokości [...] zł ([...]) w tym [...] zł ([...]) tytułem podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 3 lutego...
rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika...

I SA/Ke 427/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-18

podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z 25 września 2014 r. oddalił...
, a jej podwyższenie o kwotę podatku od towarów i usług (27,60 zł) uzasadnia § 2 ust. 3 rozporządzenia., Pełnomocnik S.B. sporządził, przedstawił skarżącemu oraz przedłożył Sądowi...

I SA/Ke 432/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-22

korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłatę zasądzaną na rzecz adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Wobec powyższego, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   12