Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II SA/Wa 2096/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-20

jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem 23 % podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 lutego 2011 r. odrzucił...
., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

II SAB/Wa 223/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-24

G. D. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat G. D. został ustanowiony pełnomocnikiem skarżącego...

V SA/Wa 2488/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) w tym: tytułem opłaty kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W przedmiotowej sprawie pełnomocnik...

II GSK 2308/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością...
przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych...

V SA/Wa 2249/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-20

w ramach projektu wykonawcy) na podstawie faktur VAT - marża jest prawidłowe. Tego rodzaju faktury nigdy nie zawierają podatku od towarów i usług, co oznacza, że z punktu...
to, że w rozliczeniu pomiędzy nabywcą usługi a wykonawcą podatek od towarów i usług nie występuje., Jak wynika z akt sprawy, wszyscy czterej wykonawcy ulg turystycznych...

V SA/Wa 1249/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą...
wykonawcy (uwzględniając wszystkie składniki tego wynagrodzenia) w całym okresie trwania umowy o zamówienie publiczne, jednakże bez podatku od towarów i usług (VAT). Po trzecie...

V SA/Wa 1142/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-17

złożonych dokumentów oraz przedstawienia dodatkowych informacji skarżąca złożyła kopie zeznania podatkowego CIT-8 za lata 2011-2012, deklaracje dla podatku od towarów i usług...
. Z przedstawionych deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za marzec, kwiecień, maj 2012 r., wynika natomiast, że skarżąca nadal prowadzi działalność gospodarczą (część C...

V SA/Wa 1143/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-17

złożonych dokumentów oraz przedstawienia dodatkowych informacji skarżąca złożyła kopie zeznania podatkowego CIT-8 za lata 2011-2012, deklaracje dla podatku od towarów i usług...
. Z przedstawionych deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za marzec, kwiecień, maj 2012 r., wynika natomiast, że skarżąca nadal prowadzi działalność gospodarczą (część C...

I SA/Ol 728/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-27

jak najbardziej poprawnym w świetle obowiązującego prawa podatkowego. Na mocy art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz...
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług...

V SA/Wa 1969/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp 'podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone...
takie zamówienie, które łącznie spełnia trzy kryteria, 1. tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),, 2...
1   Następne >   2