Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Wa 2312/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-09

adwokata T. M. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona stronie skarżącej pomoc prawna...

II SAB/Wa 12/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-23

% podatku od towarów i usług. Adwokat A. Z. w skardze kasacyjnej z dnia 18 lipca 2011 r. wniósł o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skarżącej z urzędu...
się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat A. Z. został ustanowiony pełnomocnikiem skarżącej...

IV SA/Wr 58/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku...

II SA/Po 397/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-06

: wynagrodzenie w kwocie (...) zł (...) - w tym (...) zł podatku od towarów i usług - oraz wydatki w kwocie (...) zł (...) /-/ E. Podrazik Postanowieniem z dnia (...) lipca...
ustanowionego z urzędu opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

IV SA/Wr 350/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-16

, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)., W myśl zaś § 21 ust. 1 pkt 2 lit 'b' opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej...

II SO/Wa 13/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-23

27,60 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. W zażaleniu wniesionym do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o stawkę podatku od towarów i usług w oparciu o art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz...

III SA/Kr 1176/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-22

i wniesieniem skargi kasacyjnej, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Ustanowiony dla strony radca prawny, którego Rada Okręgowej Izby Radców...
. 1 pkt. 1 lit. c)., Na mocy §4 ust. 3 cytowanego rozporządzenia ustalona opłata ulega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług., Z przytoczonych...

III SAB/Łd 21/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-02

147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu i nakazać...

II SA/Bk 1020/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-22

skargi kasacyjnej wynosi 180 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

III SA/Lu 444/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-09

, w tym 52,80 (pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] września 2009 r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...
1   Następne >   3