Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 1564/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1564/15 referendarz sądowy przyznał skarżącemu...
, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

IV SA/Wa 573/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-21

siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał B. B. (dalej...
udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

IV SA/Wa 2733/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-10

(dwieście siedem) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. G...
, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

IV SA/Wa 573/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd...
pełnomocnikowi z urzędu kwotę 120 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne oraz kwotę 27,6 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Od powyższego postanowienia...

IV SA/Wa 286/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-09

została podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki...
) złotych powiększoną o kwotę 41,40 (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) stanowiącą 23 % podatku VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

IV SA/Wa 2316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-08

czterysta dwadzieścia osiem złotych), w tym podatek od towarów i usług w wysokości 828 zł oraz w kwocie 12,60 zł (dwanaście złotych 60/100) złotych tytułem niezbędnych...
240 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług (pkt 2 sentencji wyroku)., Adwokat z urzędu skarżącej...

IV SA/Wa 607/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-31

wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 138 złotych (sto trzydzieści osiem złotych) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2016...
od towarów i usług., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1 w zw. z 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono...

IV SA/Wa 529/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-27

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 276 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w przedmiotowej sprawie...
rozporządzenia, czyli ponad 1/2 ustalonej powyżej opłaty maksymalnej., Stosownie do § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 158/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 276 złotych (dwieście siedemdziesiąt sześć) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 24...
- za pomoc prawną udzieloną w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji - w kwocie 1200 zł i podwyższyć tę kwotę o kwotę podatku od towarów i usług (23%)., W tym stanie...

IV SA/Wa 293/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

oraz kwotę 414 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 24 czerwca 2013 r. ustanowiono dla J. K. radcę prawnego...
. a) w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia., Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W tym stanie rzeczy...
1   Następne >   +2   6