Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 3202/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 414 zł., Natomiast w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra...
w wysokości ½ ww. opłaty maksymalnej wynosi 2400 zł, przy czym w myśl § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj...

VI SA/Wa 541/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększoną o kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 41,40 zł., Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a....

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

, co daje kwotę 1800 złotych. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia opłata zostaje podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 18 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. Z. I Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Jakości...

VI SA/Wa 542/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększoną o kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
rozporządzenia), przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 41,40 zł., Uwzględniając...

VI SA/Wa 691/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-04

) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług. Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 691/11 odrzucono skargę...
wynoszącej 3 600 zł, co daje kwotę 2 700 złotych. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia opłata zostaje podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-04

% podatku od towarów i usług. Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 690/11 odrzucono skargę Z. Z. i M...
, co daje kwotę 1800 złotych. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia opłata zostaje podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

VI SA/Wa 1111/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

)., Co do zasady, sprzedaż towaru w składzie celnym, wymagająca oczywiście zezwolenia, należącym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do terytorium...
kraju, podlega pod regulacje przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie nie wyjaśniono jednak okoliczności faktycznych, co do celów składowania...

II GSK 2940/15 - Wyrok NSA z 2017-02-21

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z art. 535 § 1 k.c., w przypadku umowy sprzedaży kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę...

II GSK 2855/14 - Wyrok NSA z 2015-09-25

wydanymi na jej podstawie ( art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług...
.. W fakturach VAT w kolumnie 'nazwa towaru lub usługi' przy każdym produkcie zamieszczono zapis o treści 'eko'., W toku kontroli strona złożyła wyjaśnienia, zgodnie z którymi...

VI SA/Wa 1214/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-13

się do organu o wyjaśnienia pojęcia 'wycofanie z obrotu'., Organ wyjaśnił, iż w/w pojęcie oznacza umożliwienie swoim kontrahentom zwrotu niesprzedanego towaru...
orzekana w sposób automatyczny, bez jakiekolwiek próby miarkowania (100 %), a także bezwzględny nakaz wycofania towarów z obrotu, pomija szczególne okoliczności każdej sprawy...
1   Następne >   2