Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

VII SA/Wa 2092/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-04

m ² należało je wyszczególnić oraz podać ich wysokość (np. z tytułu opłat za czynsz, energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, podatek od nieruchomości, itp.) oraz jaką...
35,00 złotych, podatek od nieruchomości w wysokości 2,00 złotych, co w sumie stanowi kwotę w wysokości 396,00 złotych. Wnioskodawca oświadczył, iż na zakup żywności...

II SA/Wa 720/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

zł, wodę i kanalizację - 88,94 zł oraz podatek od nieruchomości - średnio na miesiąc 48 zł. Łącznie opłaty za mieszkanie wynoszą miesięcznie 635,01 zł., Do wniosku...
została dołączona faktura za gaz, faktura za wodę i kanalizację, dowód opłaty podatku od nieruchomości - na łączną kwotę 144 zł, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy...

VII SA/Wa 2574/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

23,00 złotych, za abonament telefoniczny w wysokości 35,00 złotych, podatek od nieruchomości w wysokości 2,00 złotych, co w sumie stanowi kwotę w wysokości 396,00 złotych...
, że innych nieruchomości, zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych nie posiada., W uzasadnieniu swojego wniosku wnioskodawca wskazał, że jest osobą samotną...

VIII SA/Wa 363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

[...] zł) w łącznej kwocie [...] zł. Wydatki na bieżące utrzymanie rodziny (czynsz, energię, podatek od nieruchomości, sanatorium, telewizor, telefon i wyżywienie...

I SA/Wa 734/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

z [...] grudnia 2014 r., nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Obrony Narodowej z [...] lipca 1965 r o przejściu na własność Państwa nieruchomości...
Narodowej orzekł o przejściu na własność Państwa szeregu nieruchomości położonych we wsi L., pow. [...] o łącznej pow. [...] ha, wykazanych na stanowiącym integralną...

II SA/Wa 1880/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

, jeżeli tak to należy wskazać ich wysokość, ewentualnie nadesłać zaświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną; wskazanie czy wnioskodawca uzyskuje dochody z posiadanej nieruchomości...
świadczenia z pomocy społecznej, jeżeli tak to należy nadesłać kserokopie ostatnich decyzji przyznających pomoc; nadesłanie kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku...

II SA/Wa 1316/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

komorniczej i po opłaceniu opłat, na życie pozostaje mu około 400 zł., Ponadto podał, że nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności oraz przedmiotów wartościowych...
. Prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, jego emerytura wojskowa wynosi co prawda 2.155,28 zł, ale po potrąceniu należnego podatku, składek oraz kwoty 538,82 zł z tytułu...

V SA/Wa 1698/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-05

dokumentów Stowarzyszenie nadesłało wyciągi z rachunku bankowego, zeznania podatkowe CIT-8 za lata 2014-2015 wraz z informacją o odliczeniach od dochodu i od podatku...
oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O), bilanse i rachunki zysków i strat za lata 2014-2015 oraz bilans i rachunek zysków i strat według stanu w dniu 7...

II SA/Wa 1848/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

nie jest właścicielem lub współwłaścicielem żadnego pojazdu oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatków lokalnych na terenie miasta [...], wyciągi z rachunku bankowego w C...
), zaś w 2013 r. nie wykazał żadnego dochodu. Nie posiadał także nieruchomości, ani żadnych innych źródeł zarobkowania. Z analizy materiału dowodowego, dokonanej w dacie...