Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 1370/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego na rok 2017, które wynosi ... zł, jak też oświadczenie skarżącego, co do posiadanego przez niego gospodarstwa stawowego...

V SA/Wa 1371/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-09

od nieruchomości oraz podatku rolnego na rok 2017, które wynosi ... zł, jak też oświadczenie skarżącego, co do posiadanego przez niego gospodarstwa stawowego i wartości...
bardzo wrażliwej na zmienne warunki działalności rybackiej. Do skargi załączono decyzję Wójta Gminy ... w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku...

V SA/Wa 2640/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-19

w wys. 1524 zł oraz dochód z nieruchomości rolnej w wys. 4000 zł rocznie. Miesięczne wydatki skarżącego to: gaz, woda, prąd - 450 zł, koszty leczenia żony oraz leki...
skarżącego - ok. 500 zł. Ponadto Sąd wskazał, że nieruchomość Skarżącego jest obciążona hipoteką umowną (350,000,000,00 zł) na rzecz B. oraz przymusową (10000,00 zł) na rzecz...

V SA/Wa 600/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie posiada ona zeznań podatkowych obrazujących uzyskany dochód., Skarżąca...
nie dysponuje środkami umożliwiającymi dochodzenie kwoty orzeczonej w decyzji, a podjęcie przez organy egzekucji spowodowałoby prawdopodobnie sprzedaż nieruchomości wchodzących...

II SA/Ol 1001/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

interpretacja pojęcia 'cele rolnicze' w rozumieniu u.o.g.r.l. jest spójna z interpretacją tego pojęcia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług., Decyzją z dnia...
pkt 38 rozporządzenia w sprawie opłat poprzez niezastosowanie,, - art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię...