Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 1798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

przez uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów 2003 r. podatku od nieruchomości za ten rok, tj. zwiększenie kosztów o 257.401,40 zł. Skarżąca wyjaśniła, że decyzja ostateczna...
została wydana po skorygowaniu przez nią zeznania CIT-8 za 2003 r. o kwotę nadpłaty w podatku od nieruchomości, a przed rozstrzygnięciem wniosku o stwierdzenie tej nadpłaty...

I SA/Sz 1425/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-18

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) poprzez przyjęcie, że Gmina S. jest podatnikiem podatku od nieruchomości względem gruntów będących jej własnością...
. w związku z rzekomym zaniżeniem dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego należnego od niej samej., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S...

I SA/Gd 1031/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-02

;, - kopię faktury VAT za energię elektryczną za okres od maja do października 2013 r. wystawionej na żonę wnioskodawcy;, - odpis decyzji w sprawie podatku od nieruchomości...
za okres od maja do października 2013 r. wystawionej na żonę wnioskodawcy; odpis decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r., której adresatem jest żona...

II GSK 3573/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

wynikające z naruszenia obowiązków związanych m.in. z nieustaleniem i niedobraniem dochodu z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy i podatku leśnego...
za 2011 r. i 2013 r., z niezłożeniem deklaracji za 2011 i 2013 rok na podatek od nieruchomości, na podatek leśny; z niewykonaniem tych podatków w sprawozdaniu budżetowym Rb...

I SA/Sz 75/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-21

powiadomienia Organu o sposobie usunięcia nieprawidłowości związanych z zaniżeniem dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego należnego od niej samej...
na nienaliczaniu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od gruntów, budynków i lasów, których właścicielem była gmina),, - sprawdzeniem kompletności i poprawności danych...

FSK 1612/04 - Wyrok NSA z 2005-04-01

Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia 15 lipca 2003 r. (...) w przedmiocie ustaleń w zakresie podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Postanowieniem...
w W. z 15 lipca 2003 r. (...) dotyczący dokonanych w Spółce ustaleń w zakresie podatku od nieruchomości., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż zaskarżony wynik...

I SA/Gd 1031/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-23

;, - kopię faktury VAT za energię elektryczną za okres od maja do października 2013 r. wystawionej na żonę wnioskodawcy;, - odpis decyzji w sprawie podatku od nieruchomości...
mu w nadesłaniu umowy kredytu, którego nie jest on stroną, czy decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r., której adresatem jest jego żona., Powoływana...

I SA/Wr 1794/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-28

od nieruchomości za 2003 r. Wskazano także, że nadpłata, o którą Spółka wnioskowa nie istniała w dniu wydania przez organ kontroli skarbowej decyzji wymiarowej w podatku...
. odmawiająca stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. (o kwotę wnioskowanej nadpłaty Spółka pomniejszyła koszty uzyskania przychodu) nie stanowiła dowodu...

II FSK 1233/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. z dnia 29 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: oddalić skargę kasacyjną...
', na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. z dnia 29 listopada 2011 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości., W uzasadnieniu postanowienia sąd podał...

I SA/Po 739/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-15

przez podatnika zwolnienie z podatku dochodowego oraz z podatku od towarów i usług było zasadne, wskazując jednocześnie, że niezakwalifikowanie sprzedaży udziału w nieruchomości...
również, by skarżący prowadził działania marketingowe w zakresie 'obrotu nieruchomościami'. W związku z powyższym, również w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać...
1   Następne >   +2   +5   +10   13