Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

VI SA/Wa 739/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

przyszłego aktu lub czynności'. Wskazania sądu nie mogą także z góry narzucać sposobu rozstrzygnięcia konkretnych kwestii związanych z treścią przyszłego rozstrzygnięcia...
w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania...

II GSK 223/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

obowiązującego prawa, w sytuacji gdy w rzeczywistości Komisja nie wykonała tej czynności;, - art. 113 § 1 p.p.s.a. przez uznanie sprawy za dostatecznie wyjaśnioną pomimo...
tego rodzaju czynności i trudno jest bezrefleksyjnie utożsamiać kar pieniężnych nakładanych przez organy administracji publicznej z niepodatkowymi należnościami budżetowymi...