Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Op 309/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-31

decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 8 listopada 2018 r. w -sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
przekształcenia i załącznikami do niego wynosi 224.003.665,19 zł., W związku z dokonaną czynnością, notariusz jako płatnik pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Rz 389/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby...
, od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] września 2016 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia skarżącej nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wr 747/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Z. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia 31 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę w całości...
. nr [...] i określająca, z tytułu zawartej w dniu [...] maja 2006 r. umowy pożyczki, zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 807 zł oraz odmawiająca...

I SA/Gd 1733/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-25

18 października 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Postanowieniem z 7 października 2020 r., Sąd Rejonowy w Słupsku IX...
listopada 2020 r., W dniu 8 grudnia 2020 r. Spółka złożyła deklarację PCC-3, w której wykazała należny podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości [...] zł, obliczony...

I SA/Op 296/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-23

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.202,00 zł z tytułu umowy sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w N. przy ulicy...
tej notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.202,00 zł, wyliczony jako 2% wartości lokalu wynoszącej 159.156,00 zł oraz wartości udziału...

I SA/Lu 592/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-06

Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną...
Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie sprawy., W dniu 30 grudnia 2016 r. do organu...

VIII SA/Wa 55/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-15

w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. N. T. C. S. i W. Spółka [...] w R. (dalej: 'skarżący') pismem z [...] grudnia 2021 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
') z [...] sierpnia 2021 r. odmawiająca stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł z tytułu zmiany umowy spółki., Decyzje zostały wydane...

I SA/Gl 1327/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-02

R.), z dnia [...] dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych należnego od czynności sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa A S.A. na rzecz B Sp...
. z o. o., w sprawie 'o przeprowadzenie czynności sprawdzających lub wszczęcie odpowiedniego postępowania zmierzającego do ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych należnego...

I SA/Bd 481/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu [...] grudnia 2020 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr [...] B. J. (Skarżąca...
. o powierzchni 0,8 ha. Uzgodniona cena przedmiotu sprzedaży wyniosła łącznie kwotę [...]zł. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września...

I SA/Sz 1098/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-21

. i B. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 31 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł, pobranego przez notariusza od aktu notarialnego Repertorium 'A' Nr [...] z dnia 13.09.2016 r. - umowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100