Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Op 309/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-31

decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 8 listopada 2018 r. w -sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
przekształcenia i załącznikami do niego wynosi 224.003.665,19 zł., W związku z dokonaną czynnością, notariusz jako płatnik pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Rz 389/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby...
, od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] września 2016 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia skarżącej nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wr 747/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Z. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia 31 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę w całości...
. nr [...] i określająca, z tytułu zawartej w dniu [...] maja 2006 r. umowy pożyczki, zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 807 zł oraz odmawiająca...

I SA/Lu 592/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-06

Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną...
Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie sprawy., W dniu 30 grudnia 2016 r. do organu...

I SA/Gl 1327/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-02

R.), z dnia [...] dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych należnego od czynności sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa A S.A. na rzecz B Sp...
. z o. o., w sprawie 'o przeprowadzenie czynności sprawdzających lub wszczęcie odpowiedniego postępowania zmierzającego do ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych należnego...

I SA/Sz 1098/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-21

. i B. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 31 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł, pobranego przez notariusza od aktu notarialnego Repertorium 'A' Nr [...] z dnia 13.09.2016 r. - umowy...

II FSK 498/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę...
lutego 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy...

I SA/Op 466/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-10

Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Przedmiotem...
Skarbowego w Nysie z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od notarialnej umowy sprzedaży z dnia...

I SA/Gl 568/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-22

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby...
również 'organ odwoławczy') wydana w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży., Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. W wyniku ustaleń...

I SA/Rz 468/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-12

Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. - nr [...], - nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargi. 'A' spółka...
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy polegającej na przekształceniu spółki kapitałowej 'A' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100