Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 81/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-23

, iż brak jest racjonalnych przesłanek do zaaprobowania poglądu, że skoro do przedmiotu czynności cywilnoprawnej nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów...
w stosunku do innych czynności cywilnoprawnych i przedmiotów tych czynności, podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu od tego podatku'., W innej sprawie /wyrok z dnia...

SA/Bk 614/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-01-14

od towarów i usług korzystają tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy., Naczelny Sąd...
tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Skoro sprzedaż akcji nie podlega podatkowi VAT, to podlega opłacie skarbowej., W tym stanie rzeczy, Sąd...

SA/Bk 1638/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-12-22

od towarów i usług. Nie występowały też te wątpliwości przy składaniu wniosku o zwrot pobranej opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej sprzedaży budynku. Podatnik...
., Izba skarbowa rozpatrując odwołanie od odmowy zwrotu opłaty skarbowej uznała, że decydującym w sprawie jest, czy czynność sprzedaży budynku podlegała opodatkowaniu podatkiem...

SA/Bk 1801/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-02-18

z prawem., Powołując się na art. 765 Kc wywiedli, że komisant dokonuje czynności na rachunek dającego zlecenie, lecz w imieniu własnym., Komisantowi za wykonanie usługi...
podatkowy związała z wykonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu, a nie z otrzymaniem wynagrodzenia za wykonaną czynność., Reasumując, Sąd stwierdził, że zaskarżona...

SA/Bk 1409/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-24

miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, mimo iż nie zaistniała żadna z czynności określonych tym przepisem. W szczególności, wbrew stanowisku organów...
., zawartej pod wpływem błędu. W następstwie tego przestała istnieć czynność prawna objęta zakresem przedmiotowym art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...

SA/Bk 86/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-23

13 ustawy o opłacie skarbowej, według którego podstawą obliczenia tejże opłaty skarbowej od zawartej czynności cywilnoprawnej przy ustanowieniu hipotek jest kwota...
i art. 83 Kc oraz nieważność względna polegająca na tym, że w określonych w kodeksie cywilnym sytuacjach sama strona czynności cywilnoprawnej może uchylić się od skutków...

SA/Bk 290/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-10

. 23 ze zm./. Do katalogu czynności cywilnoprawnych, wymienionych enumeratywnie w art. 1 cyt. ustawy, nie zostało zaliczone użytkowanie ani też użytkowanie nieprawidłowe...
'., Zacytowanie ww. przepisów było, zdaniem Sądu, niezbędne dla wykazania zbieżności bądź różnic istotnych elementów tychże czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem umowy...

SA/Bk 289/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-10

nr 4 poz. 23 ze zm./. Do katalogu czynności cywilnoprawnych, wymienionych enumeratywnie w art. 1 cyt. ustawy, nie zostało zaliczone użytkowanie ani też użytkowanie...
'., Zacytowanie tych przepisów było, niezbędne dla wykazania zbieżności bądź różnic istotnych elementów obu czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem umowy pożyczki...

SA/Bk 855/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-09-01

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./, bowiem faktury te potwierdzają czynności nieważne z mocy prawa...
, iż organ podatkowy nie mógł stwierdzić nieważności umów w oparciu o art. 58 par. 1 Kc. Skuteczność czynności cywilnoprawnych w prawie podatkowym uzależniona...

SA/Bk 94/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-04-08

spółki z 25.9.1997 r. w sprawie potwierdzenia ważności czynności prawnych /umów o pracę/ dokonanych przez dotychczasowych pełnomocników spółki 'A.R'., W uzasadnieniu...
Wspólników Spółki uchwałą z 25.9.1997 r. potwierdziło ważność wszystkich czynności prawnych /umów/ zawartych przez Spółkę 'A.R' reprezentowaną przez dotychczasowych...