Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 475/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-05

skarbowej jest to aby umowa m.in. sprzedaży została zawarta przez podatników podatku od towarów i usług w zakresie tej konkretnej czynności cywilnoprawnej., Nie każda...
., Przepis ten nie uzależnia braku obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej dokonanej przez podatników podatku od towarów i usług podlegającej...

SA/Bk 330/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-04-12

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./: Jeżeli podatnik zarejestrowany na podstawie ust. 2 zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązany...
, a przepisy prawa podatkowego nie przewidują przejścia powyższego prawa na inny podmiot. Powyższego prawa nie można zbyć również w drodze czynności cywilnoprawnych., Skargę...

SA/Bk 1584/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-05

1999 r. Piotra S. do skorygowania zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 1998 r. W wyniku przeprowadzonej czynności sprawdzających, Urząd Skarbowy stwierdził...
przedmiotowych, gdyż nie każdy rodzaj stypendium jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. W dniu 7 kwietnia 1999 r. Państwo S. złożyli w Pierwszym Urzędzie...

SA/Bk 976/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-24

Gminy M. z dnia 10 maja 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - orzeka o niezgodności z prawem czynności Wójta...
o stwierdzenie bezskuteczności czynności wójta i orzeczenie, iż skarżąca spółdzielnia jako zakład pracy chronionej korzysta z ustawowych uprawnień do zwolnienia od opłat...

SA/Bk 1022/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-06

interpretacja prowadziłaby do stwierdzenia, że nigdy nie powstanie nowe gospodarstwo rolne bez wniesienia opłat skarbowych za czynności, które w swej istocie są zwolnione...
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego'., Cywilnoprawna konstrukcja gospodarstwa rolnego, stosowana w braku własnej definicji również w postępowaniu dotyczącym opłat...