Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Bk 372/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-20

od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, skargę oddalił., Decyzją tą - izba skarbowa utrzymała w mocy decyzję urzędu skarbowego w (...) z listopada 2001 roku., Organy...

SA/Bk 1719/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-09-24

1998 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ oraz w związku z art. 14 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz...
doręczone zostały pozostałym kontrahentom czynności cywilnoprawnej, strony umowy zobowiązane są solidarnie do pokrycia ciążącej na umowie sprzedaży opłaty skarbowej...

SA/Bk 1686/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-10-01

, że obaj wspólnicy: Eugeniusz S. i Bogusław M. byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę i wykonywali szereg czynności powodujących wzrost przychodów firmy. Wskazywała...
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki organy podatkowe nie miały uprawnień do oceny zawartych umów o wyręczenie, należących do umów cywilnoprawnych, w świetle...

SA/Bk 568/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-03-07

są wszystkie wydatki ponoszone na rzecz pracowników Spółki oraz wynagrodzenia wypłacane udziałowcom za udział w zgromadzeniach wspólników lub inne czynności będące...
z tytułu umów zleceń zawartych z członkami zarządu mają bowiem bez wątpienia związek z przychodami podatnika i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Czynności...