Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 1393/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-26

Dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży akcji jest opodatkowany tylko raz zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie akcji w drodze...
Urzędu Skarbowego w R. z dnia 15 czerwca 1998 r. (...) odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. w kwocie 22.447,73 zł...

I SA/Lu 1197/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, opodatkowaniu podlegają...
nie są wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a organy wykazały, że umowy zawarte z udziałem skarżącego miały na celu obejście przepisów...

I SA/Lu 321/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-28

W przypadku poniesienia straty przez spółki z udziałem zagranicznym, których to dochód /z mocy prawa/ podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, możliwość rozliczenia...
tej straty, oceniać trzeba stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./., Zarówno...

I SA/Lu 95/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-12

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy...
1998 r. odmawiające stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1992, 1993 i 1994., W jednobrzmiących uzasadnieniach decyzji Izba Skarbowa...

I SA/Lu 1066/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-12

dokonanych w okresie 21.06.1990 r. - 30.10.1995 r. na zaległość w podatkach obrotowym i dochodowym za 1990 r. oraz odsetki od tych zaległości, zaliczenia nadpłaty w podatku...
obrotowym na zaległość w podatku dochodowym za 1990 r. i odsetki oraz nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. i 1998 r. na zaległość w podatku dochodowym...

SA/Lu 2266-2269/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-09-11

starych zł/. Decyzjami z 19 lipca 1995 r. Urząd określił wspólnikom zobowiązanie w podatku dochodowym za okres od 1 stycznia do 23 marca 1995 r. w kwotach po 695 zł...
. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ oraz art. 169 par. 1 i par. 2 Kpa i art. 11 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach...

I SA/Lu 1255/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

, po rozpatrzeniu odwołania 'M.' S.A. od decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie odmowy zwrotu odsetek od nadpłaconego przez Spółkę podatku dochodowego...
podatkowego o wydanie decyzji ustalającej wysokość nadpłaty w podatku dochodowym i obrotowym za 1990 r. oraz o zaliczenie nadpłaty na bieżące zobowiązania podatkowe Spółki...

I SA/Lu 1149/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-02-14

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ pozwalający na zaliczenie do kosztów...
W. i Dariusza W. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 8 października 1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. - uchyla zaskarżoną decyzję...

I SA/Lu 974/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-23

Brak jest podstaw do przyjęcia, że pojęcie odszkodowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów S.A. (...) w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 25 sierpnia 1997 r. w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób...

I SA/Lu 574/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-01-09

Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U. nr 144 poz. 930...
podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ewidencjonowanych - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w T.-L. z dnia 29...
1   Następne >   +2   +5   +10   18