Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Ol 459/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-09-27

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie z § 2 a cytowanego artykułu sądy...

I SA/Kr 391/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-06

Ordynacji podatkowej osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia...
go we właściwym terminie organowi podatkowemu, status inkasenta zobowiązanego do poboru opłat powinien wynikać wprost z prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady gminy wydana...

V SA/Wa 226/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-13

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16...

III SA/Po 590/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej jako K.p.a.), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r...

V SA/Wa 194/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-20

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań...
de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych oraz nie uaktualniono związanych z tym wartości (Sekcja B.IV. Pole 3. Limit...

VIII SA/Wa 79/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.), postępowań, o których mowa...

V SA/Wa 404/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz., 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej, Administracji...

V SA/Wa 391/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-04

., poz. 2096, ze zm.), dalej - k.p.a.), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613...