Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 883/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-16

ze skargi H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lipca 2011 r...
adiacenckiej, ustalił dla H. B. opłatę adiacencką w wysokości 635,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w B. przy ul. W., działka nr 550 o pow. 442 m2...

II SA/Lu 445/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-09

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości ww. nieruchomości na skutek jej podziału w wysokości 1.609,00 zł, zaznaczając, iż opłata jest wymagalna w terminie 14 dni od dnia...
przed i po podziale, ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w L. z dnia 30 sierpnia 2001 r., Nr XXXIV/247/2001 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...

II SA/Lu 887/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-16

ze skarg L. K. i A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargi. Decyzją z dnia [...] lipca...
opłaty adiacenckiej, ustalił dla L. K. (współwłaścicielki w udziale do 35/48) i A. M. (współwłaściciela w udziale do 13/48) opłatę adiacencką w łącznej wysokości...

II SA/Lu 506/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 4 marca 2010 r. Wójt Gminy K...
i 107 Kpa oraz uchwały Rady Gminy K. z dnia 28 maja 1998 r. Nr [..]w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej, ustalił dla A. S. opłatę adiacencką w kwocie...

II SA/Lu 120/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-09

Z. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 14 stycznia 2009 r., wydaną...
., nr [...], ustalającej T. O. i Z. O. (każdemu z nich w ½ części) opłatę adiacencką w łącznej kwocie 525,00 zł - utrzymało w całości decyzję organu pierwszej instancji w mocy...

II SA/Lu 974/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-24

. P. i R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Sygn. akt II SA/Lu [...], U Z A S...
, zmienioną uchwałami Rady Miasta R. P. nr [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r. oraz nr [...] z dnia [...] lutego 2013 r., ustalił S. P. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł...

II SA/Lu 875/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-03

z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] maja 2003 r. /Nr [...]/ wydaną na podstawie art. 138...
2003 r. /znak: [...]/ ustalającej opłatę adiacencką w wysokości 10.220 zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zatwierdzenia podziału...

II SA/Lu 857/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-31

. G. i B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Miasta Z. nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...

II SA/Lu 1112/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

ze skargi H. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Wójt Gminy N. D...
. ustalił dla H. P. opłatę adiacencką z tytułu podziału działki nr [...] położonej w miejscowości N. D. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu wyjaśnił, że na podstawie art...

II SA/Lu 133/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] grudnia...
., zwanej dalej: 'u.g.n.') oraz uchwały Nr [...] Rady Gminy S. z dnia [...] marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz...
1   Następne >   +2   +5   +10   25