Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 640/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-15

roku sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS Samorządowe Kolegium...
, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 4.968 zł (po waloryzacji według wskaźnika zmian cen towarów i usług - 6.536,87 zł), wynikającej ze wzrostu wartości...

II SA/Łd 1508/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta Ł. z dnia [...], Nr [...]; 2. zasądza...
. - U., od decyzji Zarządu Miasta Ł. Nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, działając na podstawie przepisu art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy...

II SA/Łd 779/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-10-24

odmowy zmiany decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2023...
) o odmowie zmiany decyzji ustalającej opłatę adiacencką., Z akt sprawy wynika, że decyzją z 16 marca 2022 r. (Nr 24/202) Prezydent Miasta Łodzi orzekł o ustaleniu wobec M...

II SA/Łd 1509/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

.-U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...], Nr [...] (znak: [...]) w sprawie:, 1) ustalenia opłaty adiacenckiej |w wysokości l.120.757 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem...

II SA/Łd 1531/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-27

ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich oddala skargę. - Decyzją z dnia [...] wydaną...
Miejskiej w Ł. z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz.Urz. Woj. [...] z 2001r. Nr 53, poz. 508 ) Prezydent Miasta...

II SA/Łd 1480/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-15

ze skargi A Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
we W. od decyzji Prezydenta Miasta Ł. nr [...] z dnia [...] orzekającej o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 199.380,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Łd 235/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-16

[...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...], nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy...
Spółki Komandytowej z siedzibą w Ł. (dalej jako: Spółka), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej...

II SA/Łd 936/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-01-11

ze skargi H. i M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej oddala...
skargę. - Decyzjami z dnia [...] oraz [...] Zarząd Miasta S. ustalił opłatę adiacencką w wysokości 1,528 złotych oraz 603 złotych dla H. i M. P. z tytułu wzrostu...

II SA/Łd 343/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-10-13

ze skargi A spółki z o.o. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej - oddala skargę. II SA...
. Nr [...], opłatę adiacencką w wysokości 33.167,17 zł. jako współwłaścicielowi w 17000/98469 części nieruchomości położonej w Ł. przy ul. B nr [...], z tytułu podziału...

II SA/Łd 1369/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-09-09

roku sprawy ze skargi S. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. decyzją z dnia [...], Nr [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia [...], Nr [...] ustalającą dla S. Z. opłatę adiacencką w kwocie 6 558 zł z tytułu wzrostu...
1   Następne >   +2   +5   +10   47