Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I OZ 49/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-24

od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z [...] marca 2021 r. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...
decyzji wskazali, że wnoszą o całkowite zwolnienie z opłaty adiacenckiej., Postanowieniem z 6 października 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił...

II SA/Bd 248/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-07-13

niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. F. i P. F. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego...

II SA/Sz 892/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-11-10

ze sprzeciwu I. K. i T. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odrzucić...
w Szczecinie sprzeciw na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2022 r., nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Zarządzeniami z dnia 7 października...

II SA/Gd 849/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-18

opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić sprzeciw. A. wniosła sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 1 października 2020 r., sygn. [..], w przedmiocie...
opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 23 listopada 2020 r. wezwano wnoszącą sprzeciw do usunięcia braków formalnych sprzeciwu poprzez: podpisanie...

I SA/Wa 3191/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-18

Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2021 r., nr [...], ustalającą opłatę adiacencką dla A. i K. małż. P. w wysokości...
niejawnym w sprawie ze sprzeciwu Wójta Gminy [...] od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty...

II SA/Wr 424/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-07-07

/GN-415/10/2022 w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić sprzeciw. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy po rozpatrzeniu...
położonej w [...] przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr [...] o pow. [...] m2 opłaty adiacenckiej w wysokości 7320 zł na rzecz Gminy...

I SA/Po 562/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-10-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia[...] sierpnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej i przekazano sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia. Wraz ze sprzeciwem uiszczono wpis w kwocie [...]zł., Wojewódzki Sąd...

I SA/Po 560/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-10-13

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze sprzeciwu Gminy Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2020 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
. nr [...], wydaną w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej i przekazało sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia. Wraz ze sprzeciwem Gmina uiściła wpis w kwocie [...]zł., Sąd...

II SA/Gd 1052/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2024-01-08

Ł. R. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 27 września 2023 r., nr SKO Gd/5268/22 w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić...

IV SA/Po 917/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-05

niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. P. i L. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Skarżący złożyli również wniosek o przywrócenie terminu...