Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

II GPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-05-16

, a więc jako źródło zarówno normy sankcjonującej, jak i sankcjonowanej. Stanowisko to - zdaniem Sądu - znajduje potwierdzenie w wyroku z dnia 26 października 2006 r., w sprawie C - 65/05...
Administracyjny przyjął, że fakt ujawnienia oraz wykazania przez uprawniony organ państwa urządzania gier hazardowych na automatach w takich okolicznościach...

II SA/Wa 677/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

odmówił Sieci [...] ujawnienia oświadczeń majątkowych złożonych przez prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych w latach 2011-2012., W uzasadnieniu decyzji wskazano...
tajności 'zastrzeżone' określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba, że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie...

II SA/Wa 585/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

płatności. Ujawnił, że posiada do spłaty pożyczki w wysokości 12.000 zł, których z uwagi na brak środków nie spłaca. Uzasadniając wniosek podał, że nie ma żadnych oszczędności...
źródeł utrzymania., W związku z powyższym - niski dochód, zadłużenie, brak majątku - należy stwierdzić, że skarżący wykazał, iż jego obecna sytuacja majątkowa nie pozwala...

II SA/Wa 336/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

[...] zł., Wnioskodawca ujawnił ponadto, że posiada do spłaty pożyczkę zaciągniętą u rodziny w wysokości [...] zł której z uwagi na brak środków nie spłaca. Uzasadniając...
źródeł utrzymania, pomaga mu rodzina. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżący wykazał, że jego obecna sytuacja majątkowa nie pozwala na poniesienie kosztów sądowych...

II SA/Wa 641/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

płatności. Ujawnił, że posiada do spłaty pożyczki w wysokości 12.000 zł, których z uwagi na brak środków nie spłaca. Uzasadniając wniosek podał, że nie ma żadnych...
. Nie ma oszczędności i innych źródeł utrzymania., W związku z powyższym - niski dochód, zadłużenie, brak majątku - należy stwierdzić, że skarżący wykazał, iż jego obecna sytuacja...

II OPS 1/11 - Uchwała NSA z 2011-12-05

. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych wniósł o rozstrzygnięcie...
prawny', użyte w art. 28 K.p.a., oznacza zatem interes oparty na prawie lub chroniony przez prawo. Źródłem interesu prawnego są co do zasady przepisy prawa materialnego...

II OPS 2/10 - Uchwała NSA z 2011-01-10

ppsa w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: 'Czy art. 51 ust. 1 pkt 2...
, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ujawniły się zasadnicze rozbieżności dotyczące zakresu uprawnień organu nadzoru budowlanego prowadzącego postępowanie w trybie...

II OPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-12-17

przeprowadzenia tych pomiarów z obowiązującymi w tym zakresie przepisami., Prokurator Generalny wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się w tym zakresie...
W ocenie Prokuratora Generalnego, rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w tym zakresie mają źródło w odmiennym rozumieniu i stosowaniu art. 305a ust. 2 p.o.ś....

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

pozwolenia na budowę ani nie jest objęta obowiązkiem zgłoszenia?'., Uzasadniając wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniła...
oraz art. 51 ust. 7 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 2, a także art. 51 ust. 7 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 4 in fine Prawa budowlanego ujawniła się już w pierwszych latach...

II OPS 2/16 - Uchwała NSA z 2017-02-27

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)?, W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał na ujawnienie się w orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżności...
się odniesienie do charakteru tej ustawy i jej miejsca w systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Regulowane przepisami specustawy drogowej postępowanie tworzy...