Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Go 690/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-08

prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Zważyć trzeba, że w sprawie nie ujawniły się okoliczności świadczące o istotnym pogorszeniu się sytuacji materialnej skarżącego...
pełnomocnika., W orzecznictwie wskazuje się, że prawo pomocy powinno być udzielane przede wszystkim osobom bezrobotnym, samotnym, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku...

II SA/Wa 1008/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-08

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i z uwagi na ujawnienie się już po wydaniu zaskarżonego postanowienia takich okoliczności...
naruszeniem prawa i winien być uchylony przez Dowódcę Wojsk Lądowych. W tej sytuacji jest to nowa okoliczność faktyczna ujawniona w maju 2006 r. i ma wpływ na treść...

II SA/Wa 452/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-09

z dnia wydania wadliwej decyzji. W przypadku ujawnienia każdej ciężkiej wady decyzji należy ustalić charakter skutków prawnych, które ona spowodowała. Organ nadzoru...
przez tę osobę, czy też ze względu na zmianę stanu prawnego),, c) nastąpiła zmiana stanu prawnego, np. wygasła instytucja stanowiąca źródło prawa., Przy ocenie kwestii...