Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

V SA/Wa 1604/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-16

z o.o. z dnia 24 sierpnia 2010 r. o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis na zakup, trzech samochodów osobowych oraz opłacenie kart pojazdów. W ocenie Funduszu...
rozliczeń bezpośrednio z kontrahentem., Poza tym organ odwoławczy kwestionuje zasadność poniesionego wydatku. Wydatek na sfinansowanie zakupu samochodów i związanych z tym kart...

V SA/Wa 370/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-13

i barier kierować zakupionym samochodem, natomiast zakup karty pojazdu i polisy ubezpieczeniowej jest niezbędnym wydatkiem aby korzystać z samochodu. Zaznaczono, iż wyposażenie...
Rehabilitacyjną. Dalej zaznaczono, że zakup karty pojazdu i polisy ubezpieczeniowej jest wydatkiem niezbędnym, umożliwiającym korzystanie z samochodu, dlatego też został...

V SA/Wa 1892/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-27

trzech samochodów osobowych oraz opłacenie kart pojazdów. Zakup według skarżącej został dokonany w ramach realizacji indywidualnych programu rehabilitacji, w celu...
do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Pozostały pojazdami typowymi wytwarzanymi przez producenta na potrzeby konsumenta. Zakup ten był więc pretekstem do dokonywania...

VIII SA/Wa 763/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

tego, iż obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON, objęte zaskarżoną decyzją z zostały przez Spółkę zadeklarowane i tytuły wykonawcze zostały wystawione na podstawie tych deklaracji, (karta 7...
[...] lutego 2014 r., - o numerach: [...], [...], [...]). Z pisma Naczelnika [...] [...] Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] września 2014 r. (karta 26 akt administracyjnych...

III SA/Wa 1896/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

jego odpowiedzialności. Skarżący był prezesem zarządu Spółki od dnia [...] czerwca 2012 r. do dnia [...] stycznia 2016 r. (karty 1-3 akt administracyjnych)., Zobowiązania...
2013 r. i z dnia [...] lipca 2016 r. wydane wobec Spółki znajdują się w aktach administracyjnych, karty 8 - 16)., Sugerowanie w skardze, że Spółka nie posiadała zaległości...

III SA/Wa 1588/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

2014 r. (karta 5 akt administracyjnych), na które powołuje się Minister w skarżonej decyzji nie wynika, aby organ egzekucyjny dokonał skutecznej czynności egzekucyjnej...
wobec Spółki (pismo z dnia 16 grudnia 2016 r., karta 182 akt administracyjnych i pismo z dnia 17 sierpnia 2016 r., karta 180 akt administracyjnych). Z pism...

III SA/Wa 3854/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-16

odcinek przekazu pocztowego, kartę z leczenia szpitalnego, postanowienie o umorzeniu egzekucji, wydruk z księgi wieczystej., W wykonaniu wezwania referendarza sądowego...
. W toku prowadzonej wobec Skarżącego egzekucji ustalono nadto, że nie posiada on zarejestrowanych na siebie pojazdów, na rachunkach bankowych brak jest środków, Skarżący...

V SA/Wa 1652/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-31

do zainstalowania pralek., Do pisma Spółdzielnia załączyła faktury VAT nr [...] z [...] grudnia 2008 r. i nr [...] z [...] listopada 2008 r., zespołową kartę pracy z listopada...
pojazdu z [...] listopada 2008 r., Postanowieniem z [...] listopada 2009 r. Prezes Zarządu PFRON odmówił Spółdzielni [...] w S. wydania zaświadczeń o pomocy de minimis...