Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

II OPS 1/11 - Uchwała NSA z 2011-12-05

, że w sprawie meldunkowej interes prawny posiadają osoby, na których spoczywa obowiązek, jak i uprawnienie zameldowania się w związku z pobytem czasowym lub stałym...
o wymeldowanie interes prawny wnioskodawcy wywodzi się najczęściej z przysługującego mu prawa do nieruchomości o charakterze rzeczowym, tj. prawa własności, użytkowania wieczystego...

II OPS 2/19 - Uchwała NSA z 2020-02-24

., Według pierwszego ze stanowisk brak jest interesu prawnego organizacji społecznej w postępowaniu z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Stanowisko to zostało...
się własnym interesem prawnym. Przepis art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt jest przepisem prawa materialnego, który przyznaje jednostce (w którym to pojęciu mieści...

II GPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-09-22

), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Stosownie zaś do art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W ocenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na gruncie powyższych przepisów powstała...

I OSK 1347/05 - Wyrok NSA z 2006-10-17

, iż po jego stronie nie ma interesu publicznego., Odnosząc się do stanu prawnego sprawy Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego podniósł, iż istotą żądania udzielenia informacji...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji 1. oddala skargę kasacyjną 2. przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego M. D. z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej...

I OSK 2860/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 u.d.i.p.). Z powszechnym charakterem dostępu do informacji publicznej...
publicznego, lecz do pojęcia sprawy administracyjnej, w której skarga została wniesiona w ramach indywidualnego interesu prawnego takiej organizacji. Przyjmuje...

II SA/Wa 1632/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-18

podstawę interesu prawnego, stwarza dla określonego podmiotu legitymację procesową strony'., Spółka wniosła skargę na decyzję wydaną w sprawie dotyczącej informacji publicznej...
I instancji w całości., W uzasadnieniu skargi F. S. podał m. in., że Spółka, którą reprezentuje, jest zagraniczną osobą prawną. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z 4 lutego 2011 r...

III OPP 3/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-25

., dalej jako P.p.s.a.) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności (art. 57 § 1 pkt 1 P.p.s.a.), określenie naruszenia prawa lub interesu...
prawnego (art. 57 § 1 pkt 3 P.p.s.a.), pod rygorem odrzucenia skargi., W związku z brakiem odpowiedzi przez skarżącego na wezwanie Sądu i nieuzupełnienie w wyznaczonym...

I OPP 94/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

w Kielcach odmówił dopuszczenia B. H. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika z uwagi na brak interesu prawnego i odroczył rozprawę., Pismem z dnia 7 kwietnia 2014...
dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Można uznać więc, że do przewlekłości postępowania dochodzi tylko wtedy...

I ONP 7/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

r. ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w S., przy ul. [...]. W ocenie skarżącej, ponieważ Gmina S. nie ma żadnego interesu prawnego w sprawie, która dotyczy...

II OPS 2/16 - Uchwała NSA z 2017-02-27

, specyfika tego postępowania jest ponadto dyktowana liniowym charakterem inwestycji, który dotyczy interesu prawnego wielu podmiotów. Kodeks postępowania...
można też i zasadnicze podobieństwo, które łączy ww. specustawy. Wszystkie wymienione akty prawne, odwołując się do potrzeby szczególnego uwzględnienia interesu...
1   Następne >   +2   4