Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 1031/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

, że zachodzi ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny obciąża tę stronę, która z tego faktu zamierza wywodzić dla siebie korzystne skutki prawne. Oznacza...
na umorzeniu w całości należności wynikających z ww. decyzji. We wniosku o udzielenie ulgi [...] powołała się na przesłanki: 1) ważnego interesu dłużnika, przedstawiając...

V SA/Wa 266/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

., W uzasadnieniu własnej decyzji organ odwoławczy przywołał m.in. następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Przedmiotem umowy zawartej między PARP a skarżącą...
jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego...

V SA/Wa 695/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-11

się pod tym samym adresem., ZK wskazał, że ustalony w wyniku kontroli stan faktyczny budzi wątpliwości co do braku konfliktu interesów oraz bezstronności przy wyborze...
w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności, o których mowa w § 14 ust. 2 w zw. z ust. 3 Umowy, do czego Beneficjent...

V SA/Wa 1018/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-07

o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości [...] zł., NCBR w wyniku złożonego wniosku decyzją z [...] listopada 2019 r. 1) stwierdziło...
jest procesem, który co do zasady prowadzi do zakończenia bytu prawnego pracodawcy a nie tylko do zakończenia konkretnego zadania/projektu., Natomiast w zakresie trzeciego punktu...

I GSK 670/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych, oświadczyła też, iż zrzeka się przeprowadzenia rozprawy., Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:, I. Naruszenie...
dokonanej modyfikacji w kontekście treści zindywidualizowanego stosunku prawnego rozumianego jako treść postanowień określających prawa i obowiązki stron...

V SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-16

odwoławczego została podjęta w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Strony zawarły w dniu 17 maja 2012 r. umowę o dofinansowanie projektu pn. 'Metodyczne...
o dofinansowanie projekt skierowany był do osób dorosłych pracujących (umowa o pracę/cywilno-prawna): pracujących i/lub zamieszkałych w województwie dolnośląskim...

V SA/Wa 1204/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

został określony jako prawny kontynuator wszelkich praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy., Jak wyjaśnił PARP, powyższa umowa przeniesienia praw i obowiązków...
1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, ewentualnie art. 118 Ordynacji podatkowej poprzez orzeczenie o odpowiedzialności Skarżącego...

V SA/Wa 1203/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

i obowiązki związane z realizacją projektu oraz umowy z nią związanej. W pkt 2 tej umowy konsolidacyjnej [...] sp. z o.o. w organizacji została określona jako prawny...
;, 1.5. art. art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 2988/95 z 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, ewentualnie art. 118 Ordynacji...

V SA/Wa 1708/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W dniu (...) lutego 2014 r. pomiędzy PARP a Stroną została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. 'Ekspansja zagraniczna kluczem...
prawne decyzji organu I instancji. Brak wymaganych haseł stanowił bowiem naruszenie § 11 ust. 3 pkt 3 umowy, skutkiem czego wydatki poniesione na ww. artykuł nie mogły...

I GZ 374/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-20

się intencji strony, ani orzekanie o wstrzymaniu wykonania decyzji na podstawie całokształtu akt sprawy. To w interesie wnioskującego leży odpowiednie uzasadnienie składanego...
się w obrocie prawnym.'., W rozpoznawanej sprawie, wbrew twierdzeniom strony, zgodzić się należy z konkluzją Sądu pierwszej instancji, że nie uprawdopodobniła ona, że wykonanie...
1   Następne >   3