Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Łd 566/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-07-20

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.s.a, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brał udział...

V SA/Wa 2893/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-29

do sądu administracyjnego, jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Przy czym przez interes prawny należy rozumieć taką...

II SA/Lu 988/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-05

uzasadnienia Stowarzyszenie, nie wskazało naruszenia prawa lub interesu prawnego stanowiącego podstawę skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie 'ppsa', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

II SA/Rz 88/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-22

ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2). W tym ostatnim przypadku organ...
prawa winna wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia, a więc wskazać cel, dla którego ubiega się zaświadczenie. Cel ów podlega ocenie organu, który miałby wydać...

II SA/Go 569/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-15

lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Natomiast skargę wnieść może każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (art. 50 § 1 ppsa...

II SA/Gd 3789/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-11-30

związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; gdy postępowanie z innych przyczyn stało...
na swój interes prawny w tym postępowaniu miałaby przymiot strony postępowania, o ile spełniłaby warunek określony przepisem art. 161 par. 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu...

V SA/Wa 815/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-14

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.] - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II OZ 629/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

podmiotu. Legitymację skargową określono w powyższym przepisie przez wyróżnienie atrybutu interesu prawnego (legitymacja materialna) oraz wskazanie podmiotów...
się również organizację społeczną w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, z zastrzeżeniem jednak, że brała ona udział...

II OZ 589/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

określono w powyższym przepisie przez wyróżnienie atrybutu interesu prawnego (legitymacja materialna) oraz wskazanie podmiotów, które, mimo braku takiego interesu, są uprawnione...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób z zastrzeżeniem jednak, że brała ona udział w postępowaniu administracyjnym. Podmiotom...

II OZ 594/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

atrybutu interesu prawnego (legitymacja materialna) oraz wskazanie podmiotów, które, mimo braku takiego interesu, są uprawnione do wniesienia skargi (legitymacja formalna...
dotyczących interesów prawnych innych osób z zastrzeżeniem jednak, że brała ona udział w postępowaniu administracyjnym. Podmiotom takim przyznana została legitymacja procesowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100