Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Bk 296/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-21

o nr [...] w obrębie nr [...]. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku wskazał, że posiada interes prawny wynikający z tego, iż jest stroną w postępowaniu dotyczącym zwrotu...
interes faktyczny w uzyskaniu dostępu do danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Jednak nie jest to interes prawny i nie może być traktowany...

II SA/Bd 593/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-27

w odpowiedzi na powyższy wniosek podniósł, że dochodzenie wierzytelności nie stanowi interesu prawnego wnioskodawcy a interes faktyczny w rozumieniu przepisów ogólnego...
informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej wraz z podtrzymaniem wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków. Jak wskazano we wniosku, jako interes prawny wskazane...

II SA/Bd 1252/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-10

wniosku poprzez potwierdzenie woli żądania wydania wypisu z rejestru gruntów i budynków bez danych osobowych, bądź uzupełnienie wniosku poprzez wskazanie interesu prawnego...
art. 24 ust. 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i nie wymaga wykazania interesu prawnego. Wskazał również, iż wnioskodawca ma prawo żądania udzielenia...

II SA/Bd 849/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

oraz statut i wywiedziono, że Fundacja ma interes prawny wynikający z celów statutowych. Pismem z [...] stycznia 2017r. organ I instancji wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia...
wniosku przez wykazanie interesu prawnego do uzyskania wnioskowanych danych. W odpowiedzi Fundacja wskazała między innymi, że nieruchomości te są składnikami masy...

VII SA/Wa 1327/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-13

ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie., O istnieniu interesu prawnego decydują...
przepisy prawa materialnego przyznające stronie konkretne, indywidualne i aktualne korzyści. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza więc ustalenie...

II SA/Bd 1221/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-27

wieczystych., P. z dnia [...] maja 2017 r. organ I instancji wezwał wnioskodawcę do wykazania interesu prawnego dotyczącego wydania numerów ksiąg wieczystych...
poinformował wnioskodawcę, że nie wykazał on interesu prawnego. Ponadto powołanie się na art. 667 k.p.c. jest bezzasadne, gdyż dotyczy kuratora spadku. Żądana informacja...

II SA/Gl 1031/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-13

swój interes prawny. To samo dotyczy sytuacji, kiedy przedmiotem wniosku są informacje, które w prosty sposób pozwolą na uzyskanie danych osobowych. Numer księgi wieczystej...
ewidencji (a takimi zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne są numery ksiąg wieczystych) wydawane są na wniosek bez badania interesu prawnego...

III SA/Kr 850/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-25

wskazała na interes prawny do wniesienia zarzutu wywodzący się z faktu, że jest właścicielką nieruchomości składającej się m.in. z dz. ewid. nr [...] obr. M jedn. ewid. P...
do wykazania interesu prawnego do zgłoszenia zarzutu do projektu modernizacji przebiegu granic, działki ewidencyjnej nr [...] z działką ewidencyjną nr [...] obr. M jedn. ewid. P...

II SA/Wr 198/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-06

k.p.a.) przez wykazanie interesu prawnego dla uzyskania danych właściciela działki, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 p.g. i k. Wymóg ten obejmuje bowiem żądanie udostępnienia...
lub postępowanie, w którym dochodzi się roszczeń odszkodowawczych, jeszcze nie tworzy interesu prawnego., W uzupełnieniu wniosku skarżąca opisała okoliczności wypadku, któremu...

II SA/Gl 117/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-31

przez wnioskodawcę, podając że żaden przepis prawa nie wymaga wydania takiego zaświadczenia oraz wnioskodawca nie wykazał posiadania interesu prawnego w urzędowym...
gruntów dla jednostki [...]. Wnioskodawca posiada jednak jedynie interes faktyczny, który nie może być utożsamiany z interesem prawnym., Pismem z dnia 5 listopada 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100