Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

II SAB/Bd 22/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-13

ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób., Stronami postępowania sądowoadministracyjnego, w myśl art. 32 P.p.s.a., są skarżący oraz organ...
, czyli zdolność do występowania przed sądem administracyjnym jako strona, ma osoba fizyczna i osoba prawna, a ponadto państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne...

IV SAB/Gl 63/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-02

nieposiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Natomiast w postępowaniu w sprawie...
fizyczna i osoba prawna ma zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona (zdolność sądowa). Natomiast zdolność sądową mają także państwowe i samorządowe...

IV SAB/Gl 32/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-30

, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. W myśl art. 32 P.p.s.a., stronami postępowania sądowoadministracyjnego...
zdolność sądową, czyli zdolność do występowania przed sądem administracyjnym jako strona, ma osoba fizyczna i osoba prawna, a ponadto państwowe i samorządowe jednostki...

II SAB/Ol 86/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-16

. Skutkiem uznania wnioskowanych danych za informację przetworzoną byłaby konieczność wykazania przez skarżącego interesu prawnego w ich uzyskaniu, a nadto wskazania danych...
stycznia 2015 r. i zasądzenie od organu kosztów postępowania., W skardze skarżący oświadczył, że Sieć Obywatelska A posiada osobowość prawną i jest wpisana do KRS...

III SA/Kr 1189/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-05

. o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi Z. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Okręgowej Radzie Adwokackiej postanawia: zmienić punkt drugi postanowienia...
prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych. Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2009 r. zwolniono skarżącego z wpisu od skargi kasacyjnej i zgodnie z żądaniem...

II SAB/Kr 137/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

być załatwiony bądź przez udostępnienie informacji (czynność materialnotechniczna), a w przypadku gdy istnieją ku temu podstawy prawne przez odmowę udostępnienia...
Adwokacka powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa...

III SA/Kr 1189/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

powyższego postanowienia i wyznaczenie skarżącemu pełnomocnika spośród radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych. W uzasadnieniu pisma Dziekan Okręgowej Rady...
Adwokackiej wskazał na konflikt interesów, gdyż adwokat wyznaczony na pełnomocnika skarżącego jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej, która jest stroną...

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

'Koszty - adwokaci i radcowie prawni', w rubryce 'ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników' , w rubryce 'wynagrodzenia (...)' , w tym o szczegółowe informacje, ile...
z rozbiciem na poszczególne lata, z wyszczególnieniem liczby osób skreślonych z listy adwokatów z powodu rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego lub prokuratora;, 9) liczby...

III OSK 1076/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

Adwokatury na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania (pkt 4). W uzasadnieniu wskazano na następujący stan faktyczny i prawny sprawy:, Pismem z dnia 10 maja...
wyłącznie jednemu podmiotowi państwowemu, a nie szerszej grupie odbiorców. Nie reguluje tym samy w sposób odmienny od przepisów u.d.i.p. sytuacji prawnej obywatela w zakresie...

III SAB/Kr 27/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-05-26

administracyjnym takich jak: zasada legalizmu z art, 6 k.p.a.. zasada praworządności z art. 7 k.p.a., zasada działania w poszanowaniu interesu indywidualnego...
w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną., W myśl art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a. kontrola sprawowana przez sąd...