Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

w postępowaniu administracyjnym oraz wykazania jej interesu prawnego w udziale w sprawie. Do złożenia oświadczenia w przedmiocie udziału w postępowaniu administracyjnym...
oraz wykazania interesu prawnego została także wezwana wnioskodawczyni., W odpowiedzi na powyższe M. Sz. stwierdziła, iż nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym albowiem...

IV SAB/Wr 20/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

administracyjnym oraz wykazania jej interesu prawnego w udziale w sprawie. Do złożenia oświadczenia w przedmiocie udziału w postępowaniu administracyjnym oraz wykazania...
interesu prawnego została także wezwana wnioskodawczyni., W odpowiedzi na powyższe M. Sz. stwierdziła, iż nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym albowiem...

IV SA/Wr 295/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wyjaśnienia, czy brała ona udział w postępowaniu administracyjnym oraz wykazania jej interesu prawnego w udziale...
w sprawie. Do złożenia oświadczenia w przedmiocie udziału w postępowaniu administracyjnym oraz wykazania interesu prawnego została także wezwana wnioskodawczyni...

I SA/Wa 1977/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

i sprawiedliwość społeczną oraz interes prawny i dobra osobiste skarżącej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie lub odrzucenie skargi. Szczegółowo przedstawił...
była do wykazania interesu prawnego na podstawie, którego żąda wydania zaświadczeń oraz była informowana o powodach przedłużenia terminu spraw i informowana o wyznaczeniu...

IV SAB/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

Pomocy Społecznej o pomoc, a w związku z tym nie była stroną postępowania, jednak w przedmiotowej sprawie ma swój interes prawny ponieważ ma nadzieję, że w wyniku tej sprawy...
udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach...

IV SAB/Wr 25/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

o pomoc, a w związku z tym nie była stroną postępowania, jednak w przedmiotowej sprawie ma swój interes prawny ponieważ ma nadzieję, że w wyniku tej sprawy p.o. Dyrektor...
w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony...

IV SA/Gl 27/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-19

, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu przejawia się w tym, że podmiot ten działa bezpośrednio we własnym imieniu i ma roszczenie znajdujące...
czy postanowieniem nie dotyczy natomiast interesu prawnego organu, gdyż nie działa on jako nosiciel tegoż w rozumieniu art. 28 k.p.a. i art. 50 § 1 P.p.s.a., lecz jako podmiot...

IV SAB/Wr 265/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-10

zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., W niniejszej sprawie przedmiotem kontroli sądowej była zarzucana...
, który o takie wsparcie się ubiega ze względu na swoją indywidualną sytuację życiową. Ponadto udziału w sprawie nie zgłosiła żadna osoba, której interesu prawnego dotyczyć mógłby...

IV SO/Wr 54/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-14

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...
żadna osoba, której interesu prawnego dotyczyć mógłby wynik tego postępowania., Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 w związku z art. 64 § 3...

IV SA/Wr 372/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-03

usługowy (doradczy). Radca prawny pełniąc szczególną rolę służy interesom sprawiedliwości, a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenia i ochronę swojej wolności i praw...
ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo...
1   Następne >   +2   +5   +10   16