Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II SAB/Ke 25/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-09

Prezesa Zarządu [...] S.A. z siedzibą w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej badania sprawozdania finansowego spółki [...] S.A. na dzień 30...
udostępnienia informacji publicznej dotyczącej badania sprawozdania finansowego spółki [...] S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2014 r. przez biegłego rewidenta - w terminie...

II SA/Łd 98/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-09

S. T. na czynność A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. objętą pismem z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej...
odpowiedzialnością w R. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej dotyczącej wysokości należności pobranej przez Przedsiębiorstwo z nieruchomości przy ul. A 18 w R., za 2011...

II SAB/Ke 17/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-28

Zarządu [...] S.A. z siedzibą w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej: bilansu spółki [...] S.A., rachunku zysków i strat spółki [...] S.A., umowy...
. z dnia 28 grudnia 2014r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej umowy zawartej 26 lutego 2014r. pomiędzy [...] S.A. a Stowarzyszeniem ' [...]' w sprawie...

II SAB/Ol 33/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-14

informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie bezczynności organu; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III...
informacji publicznej., Z uzasadnienia skargi wynika, że skarżąca w dniu 7 kwietnia 2015 r. zwróciła się z wykorzystaniem poczty elektronicznej do wyżej wskazanej Spółki...

II SO/Bd 21/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-12-17

Gminnej Spółki w W. skargi na bezczynność tego organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej., W odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny pełnomocnik...
[...] w W. wniósł o oddalenie wniosku wskazując, że dane o które wnioskował skarżący we wniosku o udzielenie informacji publicznej zostały mu przekazane zgodnie z obowiązującymi...

II SA/Ke 215/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-29

niejawnym sprawy ze skargi T. C. na decyzję Prezesa Zarządu K. S.A. z dnia 10 lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia...
odmowy udostępnienia informacji publicznej., Zarządzeniem z dnia 14 marca 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł...

II SAB/Ke 25/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

. A. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie badania sprawozdania finansowego spółki [...] przez biegłego rewidenta postanawia: I. oddalić wniosek o zwolnienie...
i ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezesa [...] S. A. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie badania sprawozdania...

II SAB/Ke 17/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. T. C. złożył formularz urzędowy PPF wnosząc o ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi...
na bezczynność Prezesa [...] S. A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W złożonym formularzu wnioskodawca podał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe...