Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OSK 844/10 - Wyrok NSA z 2010-08-18

Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną. 2. zasądza od Ministra Skarbu Państwa na rzecz Stowarzyszenia...
II SAB/Wa 192/09 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddalił skargę...

II SAB/Wa 192/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-26

udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę w zakresie wniosku z dnia 4 września 2009 r., 2. zobowiązuje Ministra Skarbu Państwa do rozpatrzenia wniosku z dnia...
przez Prezesa Zarządu E. S. zwróciło się do Ministra Skarbu Państwa o udostępnienie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Wa 109/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-11

w przedmiocie wniosku z dnia [...] sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia [...] grudnia 2011 r. Stowarzyszenie L. z siedzibą...
nieudostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w określonym terminie, zarzucając naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w związku z art. 10...

II SAB/Wa 583/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Skarbu Państwa w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Skarbu Państwa do rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. w zakresie...
. złożyło do Ministra Skarbu Państwa wniosek o udostępnienie w formie elektronicznej informacji publicznej, tj. kalendarza spotkań Ministra Skarbu Państwa za okres...

I OSK 1130/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od R. na rzecz Ministra Energii kwotę 280 (dwieście...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązał Ministra...

I OSK 1485/13 - Wyrok NSA z 2013-11-21

do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w punktach 1, 3 i 4 i oddala skargę; 2. zasądza od D.C. na rzecz Ministra S. kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych...
Skarbu Państwa do rozpoznania wniosku D.C. o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w zakresie pkt 3 i 4 w terminie 14 dni od dnia doręczenia...

II SAB/Wa 85/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

dostępu do informacji publicznej: zobowiązuje Ministra Skarbu Państwa do rozpatrzenia wniosku Z. S. z dnia 8 lutego 2007 r. (który wpłynął do organu w dniu 19 lutego 2007...
r.) o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni, od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego. Z. S. wniósł...

I OSK 89/09 - Wyrok NSA z 2009-06-16

Nie każda opinia prawna sporządzona przez organ administracji publicznej posiada walor informacji publicznej. O zakwalifikowaniu opinii prawnej do dokumentów...
podlegających udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje cel w jakim została opracowana. Opinia prawna sporządzona ma użytek organu administracji...

II SAB/Wa 37/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

[...] na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] września 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Skarbu Państwa...
do rozpatrzenia wniosku skarżących . oraz Organizacji Zakładowej [...] z dnia [...] września 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty...

II SAB/Wa 495/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

w przedmiocie wniosku z dnia [...] kwietnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Skarbu Państwa do rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2012 r...
tytułem zwrotu kosztów postępowania. D. C. w dniu [...] kwietnia 2012 r. złożył do Ministra Skarbu wniosek o udzielenie informacji publicznej, odpowiadającej na następujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   57