Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

VI SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

pod adresem zamieszkania skarżącego prowadzi działalność gospodarczą wykorzystując część nieruchomości. Tym samym wysokość podatku, jak również koszty związane z utrzymaniem...
domu mogą być wyższe w związku z prowadzoną przez syna działalnością gospodarczą, dodatkowo część tych opłat może uiszczać syn skarżącego., Skarżący pismem z dnia 7 maja...

II GSK 2046/21 - Wyrok NSA z 2021-11-16

. 20 i 22 Konstytucji RP pozaustawowe ograniczenia wolności działalności gospodarczej radcy prawnego (świadczenia usług poradnictwa prawnego)., Podnosząc te zarzuty...
pozaustawowe ograniczenia wolności działalności gospodarczej radcy prawnego (świadczenia usług poradnictwa prawnego)', Naczelny Sąd Administracyjny go nie podzielił. Wskazać...

IV SAB/Wr 62/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-21

, dotyczące oceny działalności radców prawnych stanowią informację publiczną. Sprawowanie władzy dyscyplinarnej przez organ samorządu zawodowego jest wykonywaniem zadań...
obowiązywania ustawy o informacji publicznej. Prawo do informacji o działalności samorządów zawodowych oraz jego członków, jest prawem każdego obywatela. Ponadto orzeczone...

II SO/Wa 3/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

administracyjne sprawują kontrolę legalności działalności wyłącznie administracji publicznej. Wynika to wprost z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów...
władzy publicznej,, 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,, 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,, 4. podmioty reprezentujące...

II SAB/Wa 183/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), dalej: 'P.p.s.a.', sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności...
P.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie...

II GSK 219/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. K. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 20 marca...
. 3 pkt 2 ustawy o radcach prawnych i § 3 regulaminu działalności organów samorządu radców prawnych., Zdaniem skarżącej, Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w B. był zobowiązany...

II SAB/Wa 43/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób., Stronami postępowania sądowoadministracyjnego, w myśl art...
o radcach prawnych, działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada okręgowej izby radców prawnych. Tylko rada jest uprawniona do reprezentowania okręgowej izby...

II GSK 836/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

Gospodarczej skargi kasacyjnej J. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2020 r. sygn. akt IV SA/Wr 12/20 w zakresie odrzucenia...
administracyjnych., Sąd I instancji podkreślił, że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne...

II GSK 367/06 - Wyrok NSA z 2007-04-03

Magdalena Rosik po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
bezprzedmiotowości., Odrzucając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. kontrola działalności administracji...

II GSK 1265/18 - Wyrok NSA z 2018-10-09

.) Protokolant Beata Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w S...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) stanowiącego, że kontrola działalności administracji publicznej...