Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VI SAB/Wa 53/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

1. Na tle art. 10a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zw. z art. 3 § 2 p.p.s.a., skarga na bezczynność organu do sądu administracyjnego...
o swobodzie działalności gospodarczej kwestie - zasady i tryb - udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r...

VI SA/Wa 2472/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu zastosowania przepisów ustawy z dnia 12...
o swobodzie działalności gospodarczej., Skarżąca, pismem z dnia [...] sierpnia 2012 r. wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy, wskazując, iż pismo z dnia [...] sierpnia 2012 r...

II GSK 1019/09 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) - dalej rozporządzenie, wpis stały w sprawach skarg, dotyczących m.in. pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...
zł winna być uiszczona jako wpis stały w sprawach skarg dotyczących pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego środkami...

II GSK 359/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-23

administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) - dalej rozporządzenie, wpis stały w sprawach skarg dotyczących m.in. pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej...
postanowienia opłata w kwocie 3000 zł winna być uiszczona jako wpis stały w sprawach skarg dotyczących pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji...

II SA/Ol 306/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-08

działalności gospodarczej w kwocie '[...]' i z tytułu 'gospodarstwo rolne' w kwocie ok. '[...]'. W rubrykach nr 8, 9 i 11 dodał, iż żona 'podjęła działalność gospodarczą...
'[...]'' od '[...]' 2011 r. On sam zawiesił działalność gospodarczą do dnia '[...]' 2012 r. ze względu na niskie obroty. '[...]'. Wskazał również ponoszone miesięczne...

II GSK 644/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi wynosi 3.000 złotych. Sąd I instancji uznał, że skarga...
, że wniesiona przez skarżącą skarga jest sprawą dotyczącą koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego...

II GSK 642/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi wynosi 3.000 złotych. Sąd I instancji uznał, że skarga...
, że wniesiona przez skarżącą skarga jest sprawą dotyczącą koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego...

II GZ 77/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

skarg dotyczących koncesji, zezwoleń i pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi wynosi 3000 zł...
działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi., W ocenie organu § 3 ust. 2 pkt 20 rozporządzenia ma zastosowanie w przypadku...

IV SA/Wa 3315/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-19

) w [...] S.A. i [...]Bank S.A., a także z rachunku bankowego (lub rachunków bankowych) prowadzonych dla działalności gospodarczej pod nazwą 'M.'. Wskazano...
w ramach wniosku o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącego pod nazwą 'M...

II SA/Wa 1278/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-11

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, ze. zm.). Organ...
innych tajemnic ustawowo chronionych. To ograniczenie, stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
1   Następne >   +2   +5   +10   57