Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

ustanowienia adwokata wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe i działalność gospodarczą prowadzi wraz z mężem, w działalności gospodarczej ponoszą straty...
). Dodała, że nie ma zdolności kredytowej, a posiadane cenniejsze ruchomości (piły, kosiarka, odśnieżarka, itd.) są jej niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej...

II SA/Wr 442/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-15

adwokata. W uzasadnieniu wniosku podała, że z powodu cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego nie może prowadzić działalności gospodarczej (wytwarzanie energii), w związku z czym...
na uruchomienie elektrowni w kwocie 50.000 zł., Rodzina uzyskuje dochody z wynagrodzenia męża skarżącej w wysokości 1.900 zł, jego własnej działalności gospodarczej (około...

II SA/Ke 869/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'R. J.G.' na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
ze zm.) w związku z art. 106 § 1 K.p.a., Skargę na ww. postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniósł J.G., prowadzący działalność gospodarczą...

II SA/Wr 607/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-14

niejawnym sprawy ze skargi T. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' oraz J. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] na decyzję Dyrektora...

II SA/Gl 1096/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-13

i zaprzestanie działalności mimo, że nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach, a działalność gospodarcza...
, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, bądź też w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U....

III OZ 553/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-23

Stowarzyszenie wniosło zażalenie na powyższe zarządzenie, podnosząc, że jest organizacją pożytku publicznego, nieprowadzącą działalności gospodarczej i jako takie jest zwolnione...
i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe...

II SA/Wr 871/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-23

przybrzeżnego jeziora dla swoich celów, teren jest ogólnodostępny, a w przypadku prowadzenia tam działalności gospodarczej należy spełnić określone warunki wynikające...
działalności gospodarczej związanej z uprawieniem rekreacji, turystyki oraz amatorskiego połowu ryb oraz budowy i posadowienia w gruncie jeziora pomostu w kształcie litery T...

II SA/Wr 56/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

działalność gospodarczą pod firmą 'V.' na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia w całości...
W.F. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą V. wnosząc o:, - uchylenie zaskarżonej decyzji oraz ewentualnie również poprzedzającej ją decyzji organu I instancji...

II OW 65/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-28

, że [...] listopada 2019r. do Starosty wpłynął wniosek K.R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...], o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na działce...
r. został mu przekazany przez Starostę [...] wniosek z [...] listopada 2019 r. K. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] z siedzibą w [...] o wydanie...

II SA/Ol 461/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-11

. Zostało ono wydane po przeprowadzeniu kontroli,, o jakiej mowa w przepisach rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej ( t.jedn....
, art. 30 ust. 3 i art. 31 Konstytucji RP. Podniesiono, że taka regulacja nadmiernie ingeruje w sferę wolności gospodarczej. Ograniczenia emisji amoniaku mogą zostać...
1   Następne >   +2   5