Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Ł 365/93 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-05-12

1. Działalność gospodarcza jest faktem i kategorią o charakterze obiektywnym. W tym sensie nie ma i nie może mieć znaczenia, że określony podmiot prowadzący konkretną...
działalność nie ocenia jej /subiektywnie/ jako działalności gospodarczej, nie nazywa jej tak, oświadcza, że jej nie prowadzi bądź nie zgłasza obowiązku podatkowego itp...

I SA/Łd 628/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

Stwierdzenie, że wydane syndykowi po ogłoszeniu upadłości budynki i grunty są związane z działalnością gospodarczą oraz zastosowanie stawek podatku od nieruchomości...
prowadzenia przez syndyka działalności gospodarczej albo wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na taką działalność., Zaprzestanie prowadzenia działalności...

SA/Ł 143/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-06-14

Niezarobkowa działalność gospodarcza gminy, polegająca na komunalnym budownictwie mieszkaniowym w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, a następnie...
lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej., Z pism Burmistrza Miasta B. Urząd Skarbowy...

I SA/Łd 603/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-10

Samych czynności przygotowawczych do uruchomienia produkcji nie można uznać za działalność gospodarczą, ponieważ nie są one ani działalnością wytwórczą, ani handlową...
, ani żadną inną wymienioną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Wydatki poniesione na przygotowanie...

SA/Ł 3247/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-06-17

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej powinno konkretyzować przedmiot działalności gospodarczej., Braki w tym zakresie uzasadniają odmowę dokonania wpisu...
. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga nie jest zasadna. Podstawą odmowy części wpisu do ewidencji działalności gospodarczej był przepis art. 17 pkt 4...

SA/Ł 3246/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-06-17

wpisowi do ewidencji gospodarczej. Decyzją z dnia 7 listopada 1995 r. na podstawie art. 17 pkt 3, art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej...
postanowiono o odmowie wpisu działalności gospodarczej - laboratorium analityczne, zgłoszonej w dniu 27 października 1995 r. przez Ewę B. i Zbigniewa M. - spółka cywilna L...

SA/Ł 2077/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-06-06

Zawiadomienie organu ewidencyjnego o zaprzestaniu działalności gospodarczej przez spółkę cywilną, o którym mowa w art. 19 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...
. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, wymaga uchwały wspólników. Burmistrz miasta Ł. decyzją z dnia 22 maja 1995 r., powołując się na przepis art. 19...

II SA/Łd 1492/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-05

organizacyjnej i pod tym pojęciem rozumie m.in. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności...
gospodarczej. Z kolei w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wspólnicy spółki cywilnej...

I SA/Łd 701/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-02-12

Początek działalności gospodarczej /w rozumieniu art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
poz. 50 ze zm./ należy liczyć nie od dnia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale od pierwszej transakcji sprzedaży /świadczenia usług/. Naczelny Sąd...

SA/Ł 2450/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-08

działalności gospodarczej przez konkretne osoby, do czego uprawnia je wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dochodzi do zakłócenia porządku i spokoju publicznego...
, że właściciele lokalu 'K.' w P. rozpoczęli działalność gospodarczą w 1994 r. i uzyskali wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   28