Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

IV SAB/Wr 146/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

o dostępie do informacji publicznej . Organ wskazał, że żądana dokumentacja dotycząca remontu komina nie jest informacją w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej...
wyrażone w piśmie z dnia 3 czerwca 2016 r. podkreślając, że żądane dokumenty nie podlegają przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ dodatkowo wyjaśnił...

II SA/Łd 824/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-05

roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W przepisie § 1 ust. 1 powołanej uchwały organ ustalił wysokość opłat za udostępnienie informacji...
i dokumentu przekształconego tych opłat, które nie są dodatkowymi kosztami udostępnienia danych w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

III OSK 5058/21 - Wyrok NSA z 2023-10-27

publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019, poz. 1429 ze zm.) dalej zwanej 'u.d.i.p.' W świetle...
informacji jako informacji publicznej. Skoro GWŻ nie odpowiedziała na wniosek skarżącego z 29 lipca 2020 r. stosownie do wymogów przewidzianych w ustawie o dostępie...

I OSK 2182/13 - Wyrok NSA z 2014-01-24

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: 'ustawa'. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona...
. 12 ust. 2 ustawy). Opublikowanie informacji publicznej w Biuletynie pozwala więc wszystkim podmiotom posiadającym dostęp do sieci internetowej na realną możliwość...

IV SAB/Wr 177/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-09

w związku z art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do skargi skarżący dołączył wezwania, skierowane do A o sporządzenie decyzji o odmowie udostępnienia...
wezwania (o odmiennych datach ), co wprost wynika z treści tegoż pisma . Natomiast brak wskazania , który konkretnie z jego wniosków o dostęp do informacji publicznej...

II SAB/Rz 226/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-30

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 214)., Skarżąca wskazała, że organ nie zapewnia dostępu...
i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 201 r., poz. 1641 ze zm.)., Skarżąca podniosła również, że nieudostępnianie przez organ pełnych danych...

I OSK 1337/05 - Wyrok NSA z 2006-02-16

Skarga kasacyjna Wójta Gminy [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2005 r. sygn. akt II SA/Rz 16/05 w sprawie ze skargi L. J., A. Z., S. G., J. J. i F. M. na uchwałę Zarządu Gminy [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia wartości udziału finansowego właścicieli nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie; 2. zasądza na ...

IV SAB/Wr 146/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-13

. B. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. B. na bezczynność [...] Zakład Komunalnego w [....] Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji...
publicznej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym...

IV SAB/Wr 146/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-13

. na bezczynność Miejskiego Zakładu Komunalnego w [...] Sp. z o. o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: cofnąć prawo pomocy przyznane skarżącemu...
dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej. Podał, że posiada deficyt budżetowy z powodu procesów sądowych o zapłatę podatków, danin i innych. Prowadzi jednoosobowe gospodarstwo...

I OSK 2212/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

października 2012 r., poz. 1169), polegające na dyskryminacji osób niepełnosprawnych w dostępie do programów mieszkań komunalnych, wobec przyjęcia kryterium dochodowego...
również, kiedy rok weryfikacyjny minął i od kiedy się rozpoczął. Sąd I instancji podkreślił, że wzorce konstytucyjne nakładają na władzę publiczną obowiązek zapewnienia...