Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

II SAB/Wa 280/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

i je prowadzi mieści się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
, powołują się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy i art. 61 Konstytucji RP informację...

I OSK 1789/17 - Wyrok NSA z 2018-04-18

i jako podstawę powyższego powołał przepis art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, dalej...
naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosząc o jego uchylenie w całości i zasądzenie od organu...

I OZ 1386/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w punkcie drugim zasądził na rzecz skarżącego kwotę 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania...
Budowlanego dla m.st. Warszawy z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. 2 Wojewódzki...

II SAB/Wa 166/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-18

dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Ministra Infrastruktury do rozpatrzenia wniosku skarżącego R. W. z dnia [...] grudnia 2003r. w terminie 14 dni od daty...
. zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Minister Infrastruktury wniósł o jej oddalenie powołując się na udzielone...

I OZ 1073/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

za udostępnienie informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie. W punkcie 2 (drugim) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2017...

II SA/Wa 243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-08

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydawanych decyzji potwierdzających...
o dostępie do informacji publicznej., Rozpatrując odwołanie organ wskazał, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi...

I OZ 1269/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

za udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym postanowieniem, zawartym w punkcie 2 wyroku z dnia 2 lutego 2017 r. o sygn. akt II SA/Wa 940/16...
jak na udostępnienie informacji publicznej i skomplikowana prawnie. Ustawodawca przyjmując w tego rodzaju sprawach wyższe wynagrodzenia minimalne pełnomocników uwzględnił bardziej...

II SAB/Wa 102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

niejawnym sprawy ze skargi J. R. na bezczynność Ministra Budownictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: - odrzucić skargę- II SAB/Wa...
Budownictwa polegającą na niezałatwieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II...

I SA/Wa 496/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-30

internetowej Trybunału nie są wiarygodne. Zauważyć trzeba, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, który utworzony został...

IV SA/Wa 28/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-16

informację o sprawach publicznych podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
administracyjnym skarżący powinien we własnym zakresie, w odrębnym trybie wdrożyć środki prawne, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a tym samym dokumenty...
1   Następne >   +2   +5   8