Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SAB/Wa 246/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

2017 r. K. S. zwrócił się do Rejonowej Wojskowej Komisji [...] (RWK[...]) w [...], w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
[...] w trybie dostępu do informacji publicznej'. Wniósł o sporządzenie danych statystycznych do pkt 1 i 2 - 4 przedmiotowego wniosku rozumianych w u.d.i.p. jako 'danych...

II SA/Wa 1265/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

., W uzasadnieniu podano, że związki schorzeń i inwalidztwa ze służbą wojskową ustalono na podstawie odpisu przebiegu służby wojskowej, informacji o warunkach i przebiegu...
informacji dotyczącej zaburzeń stresowych - pourazowych. Analiza akt sprawy wykazała, że przedłożone przez skarżącego zaświadczenie od lekarza psychiatry z NZOZ Przychodnia...

II SA/Wa 2277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

[...] z dostępem do WiFi, bluetooth i z modułem do pomiaru tętna wpływają na Holter, który nosi się na sobie podczas badania oraz powodują zniekształcenie wyniku tego badania...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, sprawowaną pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią...

II SA/Wa 284/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

w maju 2015 r. w M. wymagających upoważnienia dostępu do informacji niejawnych, gdzie otrzymał za swoje obowiązki wzorową opinię służbową i że w związku z katastrofą...
rozpoznała cechy osobowości niedojrzałej nieznacznie upośledzającej zdolności adaptacyjne. Ponadto RWKL uzupełniła akta sprawy w informacje z poprzedniego postępowania...

II SA/Wa 2068/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

. Komisja Centralna zauważyła przy tym, iż konsultanci nie mieli dostępu do opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia [...] listopada 2017 r. oraz do pełnej dokumentacji...
. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; zwanej dalej: 'p.p.s.a.'), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie...