Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I OSK 598/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-29

żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej i w tym przypadku uprawnienie do przedmiotowej odprawy może zostać zrealizowane wyłącznie w trybie umowy cywilnoprawnej...
, że w dacie kiedy doszło do zwolnienia W.K. z zawodowej służby wojskowej zasady obliczania i wypłacania odprawy mieszkaniowej regulował art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22...

III SAB/Lu 2/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-05

dyrektor oddziału regionalnego (Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) wydaje decyzję o wypłacie odprawy mieszkaniowej w dniu zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej...
mieszkaniowa, o której mowa w art. 47, przysługuje żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo...

III SAB/Lu 18/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-09

z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy na skutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego. Termin wypowiedzenia upłynął z dniem 31 marca 2010 r...
) wydaje decyzję o wypłacie odprawy mieszkaniowej w dniu zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej, nie później jednak niż w terminie dziewięćdziesięciu dni od dnia...

III SA/Kr 874/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-28

z zawodowej służby wojskowej w 1991 r., a więc przed wejściem w życie przepisów regulujących tryb wypłaty odprawy mieszkaniowej. Wniosek jego o wypłatę odprawy mieszkaniowej...
zapewnienia kwater dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę. Wniósł wobec tego o uznanie 'decyzji [...]' Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z 19...

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-04

dotyczących sprawy, zachowywał się w sposób dziwny, tak jakby nie wiedział co się dzieje, jakby cierpiał na jakąś chorobę. Skarżący wskazał, iż dążąc do wyjaśnienia stanu...
pełnomocnika uzyskał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w G. informację, iż wobec jego osoby toczą się postępowania w ramach korporacji zawodowej, do której należy...