Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II GPS 4/13 - Uchwała NSA z 2014-02-24

w ustawie szczególnej., Przedstawiając ten pogląd, Naczelny Sąd Administracyjny zadający pytanie prawne podkreślił, że dokonując wyboru zasad świadczenia omawianej pomocy...
nie spełnia wymagań stawianych mechanizmom cywilnoprawnym. Co więcej jej przepisy wprowadzają szczególne rozwiązania i zasady świadczące o tym, że prawo do spłaty przez Skarb...

I OZ 200/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

jego rodziców po 992,93 zł brutto oraz zasiłki rodzinne na czworo dzieci - w łącznej wysokości 524 zł. Podał, że łączny dochód w gospodarstwie domowym wynosi 2.509,86 zł...
, do których organ powinien się zastosować. Okoliczność ta świadczy zatem o tym, że nie jest on pozbawiony możliwości samodzielnego działania, zaś przedmiotowa sprawa...

II GSK 860/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

do działki jest konieczny. Wykonane przez stronę prace nie są samowolą budowlaną, gdyż nie stwierdzono kolizji z przepisami prawa budowlanego, o czym świadczy zaniechanie...
, jak zgoda zarządcy drogi, pozwolenie na budowę, dokumentację techniczną, dziennik budowy lub inne dokumenty świadczące, że zjazd został wybudowany w 1999 r., a wykonywane...

II GSK 506/08 - Wyrok NSA z 2008-11-20

, że zarówno skarżący, jak i jego ojciec zamieszkują pod tym samym adresem - W. [...], w jednym gospodarstwie rodzinnym, mimo iż w dwóch różnych budynkach., II, Skargę...
dowodzenia. Milczenie strony, co do treści dowodu z notatki służbowej nie oznacza jej akceptacji i nie świadczy, że okoliczność przedstawiona w notatce została udowodniona...